Remont pomieszczeń w budynku głównym i magazynie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej w Kielcach.

Ogłoszenie dodano: 11.02.2018

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, ul. Jagiellońska, 25734 Kielce (Świętokrzyskie)

Miejsce: Kielce

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 28.12.2017

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.11.2017, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 14.12.2020 11.02.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510542253-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.
Urząd Miasta Bydgoszczy: Dostawa fabrycznie nowych przełączników sieciowych dla kompleksu Młyna Rothera w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606894-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Jezuicka  1, 85-102  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-52 32 88 157, 5858453, e-mail przetargi@um.bydgoszcz.pl, faks (052) 58 58 273, 5858833.
Adres strony internetowej (url): www.bydgoszcz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowych przełączników sieciowych dla kompleksu Młyna Rothera w Bydgoszczy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZP.271.64.2020.B
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych przełączników sieciowych dla kompleksu Młyna Rothera w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w załączniku do siwz pn.: „Opis przedmiotu zamówienia” oraz wzorze umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32420000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 150000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LOGON S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piotrowskiego 7A
Kod pocztowy: 85-098
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 162842.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 162842.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 162842.16
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500061425-N-2017 z dnia 20-11-2017 r.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach: Remont pomieszczeń w budynku głównym i magazynie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606894-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 29195400000, ul. ul. Jagiellońska  68, 25734   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3655400, 3456781, 3660030, e-mail przetargi@wsse-kielce.pl, faks 413 451 873.
Adres strony internetowej (url): www.wsse-kielce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń w budynku głównym i magazynie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.272.14.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń w budynku głównym i magazynie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, który obejmuje: 1. Budynek główny, piętro II, pokoje nr 205, 211, 216, 222, 226, 228, 233 i dotyczy: - przygotowania pomieszczeń do robót remontowych, - robót rozbiórkowych, - robót remontowych, - ułożenia nowych warstw konstrukcyjnych posadzki, - instalacja urządzeń ruchomych i ponowną aranżację wnętrz biurowych i laboratoryjnych, 2. Budynek główny, piętro I, adaptacja mieszkania na potrzeby biurowe i dotyczy: - wymiany posadzki, ułożenia nowych warstw konstrukcyjnych posadzki, - wymiany posadzki w sanitariacie, - wykucia ościeżnic drzwiowych, - wykucia otworów na osadzenie ościeżnic w ścianach działowych, - rozebrania ścianki działowej z płyt G/K, - rozebranie drewnianej zabudowy wnęki, - demontaż urządzeń, - demontaż armatury związany z w/w urządzeniami, - skucie okładzin ściennych, - przeróbki instalacyjne, - ułożenie nowej instalacji , - roboty murarskie, - roboty wykończeniowe, - montaż urządzeń sanitarnych z armaturą, - montaż stolarki, 3. Budynek główny, sanitariaty - 2 ( męski i damski) i dotyczy: - wymiany posadzki, - montażu nowych ścianek, - wykonania okładzin ceramicznych z płytek glazurowych, - robót malarskich, - montażu urządzeń sanitarnych z armaturą, - montażu stolarki drzwiowej, - montażu grzejników rurowych, - wyposażenia w suszarki do rąk, - montażu opraw sufitowych, - wentylatorów wspomagających, - montażu pochwytów dla niepełnosprawnych, 4. Budynek magazynowy, pomieszczenie wejściowe, pokój biurowy, magazyn, sanitariat, hala magazynowa (w części) i dotyczy: - robót rozbiórkowych, - robót remontowych, - montażu ścianek działowych z płyt G/K, - wykonania okładzin ściennych ceramicznych z płytek glazurowych, - robót malarskich, - montażu urządzeń sanitarnych z armaturą, -montażu stolarki drzwiowej, - wyposażenia w suszarki do rąk, - montażu opraw sufitowych, - wentylatorów wspomagających, - montażu pochwytów dla niepełnosprawnych, 5. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: - organizację i zagospodarowanie placu budowy, - sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), - wywóz materiałów porozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, - wykonanie wszystkich innych prac, robót i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45421130-4, 45300000-0, 45330000-9, 45311200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp. Uzasadnienie Oferta, nie odrzucona, z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie ma możliwości jej zwiększenia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły