Montaż /instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Miasto Zambrów

Ogłoszenie dodano: 18.05.2018

Zamawiający: Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna, 18300 Zambrów (Podlaskie)

Miejsce: Zambrów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.11.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 06.06.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Burmistrz Miasta Zambrów: Montaż /instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Miasto Zambrów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Zambrów, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Fabryczna  3 , 18300   Zambrów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0862712210 w. 16, e-mail burmistrz@zambrow.um.gov.pl, faks 862 712 117.
Adres strony internetowej (URL): www.um@zambrow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż /instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Miasto Zambrów
Numer referencyjny: GK.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zestawienie planowanych prac Lp. Planowane prace Ilość (szt./kpl/m) 1. Demontaż istniejących opraw i źródeł światła [szt] 1595 2. Zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami typu LED [szt] 1595 3. Wymiana wysięgników opraw oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem elektrycznym tj. przewodami i zabezpieczeniami na liniach napowietrznych [szt] 745 4. Wymiana osprzętu elektrycznego do opraw oświetlenia ulicznego tj. przewody i zabezpieczenia na liniach kablowych [szt] 850 5. Modernizacja i wymiana systemu sterowania oświetleniem - szafki oświetleniowe [kpl] 55 6. Remont/Wymiana słupów oświetlenia ulicznego na ulicy Al.. Wojska Polskiego w zakresie niezbędnym do uzyskania efektu ekologicznego [szt] 45 Prace wymienione w Zestawieniu opisane są w czterech tomach Projektu Budowlanego:  Poz. nr 1,2,3,4 - Tom I ,, Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na drogach Miasta Zambrów’’.  Poz. nr 5 - Tom IV ,, Modernizacja i wymiana systemu sterowania oświetleniem’’  Poz.nr 6 – Tom III ,, Remont/Wymiana słupów oświetlenia ulicznego na części Al. Wojska Polskiego’’ W Tomie II Projektu budowlanego Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na drogach Miasta Zambrów w obszarze objętym ochroną konserwatorską, powtórzono opis prac przy montażu oświetlenia (z Tomu I) i wymianie słupów na Alei Wojska Polskiego (z Tomu III) ponieważ było to konieczne w celu uzgodnień tej części prac z Konserwatorem Zabytków. Nie powtarzać wyceny tych prac podczas sporządzania oferty. 1. Demontaż istniejących opraw oświetleniowych a) Część opraw oświetleniowych (wraz z wysięgnikami i osprzętem) stanowi własność PGE Dystrybucja S.A. O/Białystok – 381 szt. Własność Gminy Miasto Zambrów – 1 214 szt. Szczegółowa specyfikacja własności – w Projekcie budowlanym str. 2-7 Tom I. b) Na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków gromadzenia odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytwarzania do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia. c) Materiały z demontażu stanowiące własność Miasta Zambrów – 1 214 szt., Wykonawca przekaże do utylizacji oprawy 250 W. Pozostałe oprawy Wykonawca przekaże, w stanie nieuszkodzonym do magazynu wskazanego przez Zamawiającego - d) Materiały z demontażu stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A – oprawy 381 szt., wraz z osprzętem i wysięgnikami Wykonawca przekaże za pokwitowaniem do magazynu PGE Dystrybucja S.A lub utylizacji, wg. decyzji PGE. e) W celu udokumentowania prawidłowego postępowania z wytworzonymi odpadami Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu umowy i sposobu ich zagospodarowania, stanowiący załącznik do protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy. 2. Montaż opraw oświetleniowych a) Moce opraw oświetleniowych: Oprawy uliczne o mocy (max.): • 32W – 80 szt. • 42W – 408 szt. • 49W – 372 szt. • 60W – 192 szt. • 74W – 306 szt. • 96W – 68 szt. Oprawy parkowe o mocy max. 50 W • 169 szt. b) Wymagane parametry techniczno - użytkowe dla opraw LED ulicznych: • Skuteczność świetlna oprawy min. 120 Im/W • Materiał korpus – Odlew z aluminium • Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie • Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne min. - IK08 • Szczelności komory optycznej i elektrycznej min. - IP 66, z wyprowadzonym konektorem do podłączenia zasilania • Montaż na wysięgniku o średnicy ø 42-60 mm – oprawy uliczne • Oprawa przy montażu na wysięgniku musi mieć możliwość zmiany kąta nachylenia ±15° • Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz, współczynnik mocy oprawy fi≥0,93, przy maksymalnym obciążeniu • Ochrona przed przepięciem – 10kV • Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI oraz min. 4 stopniową redukcję mocy • Temperatura barwowa źródeł światła – 4000K +/- 10% • Wskaźnik oddawania barw Ra>70 • Utrzymanie 90% strumienia świetlnego po 50 000 godzinach eksploatacji, wg L 80 B 10 • Klasa ochronności elektrycznej: I lub II • Deklaracja zgodności CE • Odsetek uszkodzeń zasilacza po 5 000 godzinach pracy ≤ 0,5 % • Oprawa wyposażona w wewnętrzny radiator osłonięty gładką pokrywą aluminiową zabezpieczającą radiator przed brudem, kurzem i nagrzewaniem od słońca – oprawy uliczne • Powierzchnia ekspozycji wiatrowej max. 0,05 m2 - oprawy uliczne • Oprawa nie powinna emitować światła w górną półprzestrzeń c) Wymagane parametry techniczno - użytkowe dla opraw LED typu parkowego (oprócz wymagań z ppkt. f ): ▪ Oprawa mocowana bezpośrednio na słupie o średnicy w przedziale 42-60 mm ▪ Sylwetki opraw: panel z diodami zamocowany pod gładką, wypukłą pokrywą aluminiową, okrągłą owalną lub zaokrągloną bez kanciastych naroży, zamkniętą od dołu szkłem hartowanym płaskim lub wypukłym; korpus oprawy wsparty na ramionach (1,2 lub 3 ramiona) zakończonych króćcem do osadzenia oprawy na słupie; średnica min.535 mm lub szer. min. 460 mm, dł. min.570 mm; wys. min. 630mm. Przykładowe wizerunki opraw typu parkowego: d) Należy zastosować oprawy wyposażone w regulowane układy zasilające umożliwiające sterowanie mocą i zmniejszanie mocy oprawy w godzinach późnonocnych z zaprogramowanym następującym harmonogramem pracy:  Włączanie opraw po zachodzie słońca - do godz. 22: 00 moc nominalna.  Od godz. 22:00 do godz. 24:00 moc obniżona do 80%  Od godz. 24:00 do godz. 5:00 moc obniżona do 50%  Od godz. 5:00 do wschodu słońca moc nominalna  Zegar astronomiczny włącza oświetlenie ok. 15 min. po zachodzie słońca, a wyłącza oświetlenie ok 20 min. przed wschodem słońca i zmienia te poprawki sezonowo e) Oferent powinien dobrać oprawy wykonując, przed złożeniem oferty, obliczenia fotometryczne potwierdzające spełnienie wymagania obowiązującej normy oświetleniowej PN-EN 13201:2016. f) Oferent wybrany w przetargu powinien dostarczyć, przed popisaniem umowy, obliczenia fotometryczne i Tabelę z zestawieniem dobranych opraw zgodną ze wzorem tabeli nr 2 zawartej w dokumentacji „Projekt budowlany TOM I”, w której należy podać także typy proponowanych opraw. g) Po zakończeniu inwestycji przedstawione w obliczeniach wielkości parametrów oświetleniowych będą potwierdzone pomiarami fotometrycznymi. Należy wykonać co najmniej 15 pomiarów na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach ulic, na długości pomiędzy dwoma sąsiadującymi słupami. Pomiary wykona Wykonawca zapewniając odpowiednie urządzenia pomiarowe a protokoły z pomiarów dołączone zostaną do dokumentacji powykonawczej 3. Wysięgniki Wymiana 745 szt. wysięgników – to wysięgniki na liniach napowietrznych. Wysięgniki na liniach kablowych (681 szt.) należy czyścić i pomalować antykorozyjne.. Jeżeli w trakcie robót będzie stwierdzone, że dany wysięgnik nie nadaje się do dalszej eksploatacji to w ramach obowiązków Wykonawcy jest wymiana tego wysięgnika zamiast czyszczenia i malowani, jako praca zamienna 4. Wymiana osprzętu elektrycznego Należy wymienić przewody zasilające oprawy i gniazda / tabliczki bezpiecznikowe. Zamontować ograniczniki przepięć i ich uziemienia. 5. Szafki oświetleniowe - nowe szafki na fundamentach: 17 kpl - nowe szafki na słupach: 10 kpl - wymiana aparatury w istniejących szafkach: 28 kpl Część szaf oświetleniowych stanowi własność PGE Dystrybucja S.A. Część SO zamontowanych jest wewnątrz budynku stacji transformatorowych lub w szafkach na stacjach słupowych, należy wynieść je poza stację. 6. Wymiana słupów oświetleniowych Należy wymienić stare stalowe słupy oświetleniowe na ul. Aleja Wojska Polskiego. Słupy aluminiowe o wysokości 9 m typu SAL-90 wraz z wysięgnikiem typu WR- T1/1,5/5.Słupy posadowić na fundamentach prefabrykowanych B-70 i wyposażyć w złącze typu TB-1 lub równoważne z wkładką bezpiecznikową DO1/gG6A. Kolor słupa do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonania. Zasilanie słupów z istniejącej linii kablowej. Słupy z demontażu należy przekazać do utylizacji. 7. Pozostałe wymagania a) Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót winny być uzgodnione z autorem projektu i inspektorem nadzoru budowlanego. b) Prace należy wykonać zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. c) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien zawiadomić o zamiarze prowadzenia prac PGE Dystrybucja S.A , zarządców dróg i Konserwatora Zabytków. d) Na liniach napowietrznych komunalno – oświetleniowych wymaga się wykonania robót w technologii prac pod napięciem. W uzasadnionych przypadkach wyłączenie z pod napięcia urządzeń może odbywać się tylko za wiedzą i przy współudziale Rejonu Energetycznego Łomża. e) Wykonawca odpowiada za utrzymania oświetlenia ulicznego w ruchu tj. prawidłowe jego działanie od przekazania placu budowy do odbioru końcowego robót. f) Należy przywrócić teren do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. g) Należy podciąć gałęzie drzew zasłaniające zamontowane oprawy. h) W zakres prac wchodzi wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 8. Gwarancja Gwarancja udzielona jest poprzez podpisanie umowy na wykonanie prac, zawierającej zasady świadczeń gwarancyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnych napraw gwarancyjnych w okresie podanym w swojej ofercie – minimum 60 miesięcy, liczonym od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego na wykonane roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: opracowania techniczne, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót jest załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia i stanowi dokument pomocniczy, dopełniający opracowanie techniczne i specyfikacje wykonania i odbioru robót

II.5) Główny kod CPV: 45316110-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu montażu/instalowaniu drogowego sprzętu oświetleniowego o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  W zakresie zdolności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej: • 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2016r. poz. 290 z pózn. zm.), • 1 osobą, która posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu min 1 kV i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego (tzw. SEP-D do 1 kV) oraz uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych PPN (Prace Pod Napięciem); • 4 osób, które posiadają świadectwo kwalifikacyjne „E” do 1 kY oraz uprawnienia PPN  W zakresie zdolności technicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej: • 2 podnośniki z koszem izolowanym do prac pod napięciem
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór wykazu załącznik nr 5 do SIWZ) b) wykaz osób, że dysponuje, co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2016r. poz. 290 z pózn. zm.), 1 osobą, która posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu min 1 kV i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego (tzw. SEP-D do 1 kV) oraz uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych PPN (Prace Pod Napięciem) oraz 6 osobami które posiadają świadectwo kwalifikacyjne „E”;, - (wykaz osób załącznik nr 6a do SIWZ) Zamawiający żąda : • oświadczenia Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje c) wykaz sprzętu, że dysponuje, co najmniej 2 szt. podnośników z koszem izolowanym do prac pod napięciem (załącznik nr 6b do SIWZ) Należy dołączyć ksero pomiarów izolacji koszy podnośników potwierdzających dopuszczenie ich do pracy pod napięciem
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem 1a) Obliczenia strumienia świetlnego 2) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza) 3) pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika – gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów – załącznik nr 7 do SIWZ. 5) dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 z dopiskiem montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Miasto Zambrów (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego), 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym: 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. 2016. 359 z późn. zm.) 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie; 1) potwierdzenie wpłaty lub przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy lub wykonawcę. 2) potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP w postaci oryginału dokumentu dołączonego do oferty. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia (tj. jako konsorcjum), z treści dokumentu wadium, wnoszonego w formie innej niż pieniężna, powinno wynikać, że zleceniodawca działa w konsorcjum. 5. Wadium musi obejmować cały okres związania oferta, wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwróci, zażąda ponownego wniesienia, zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
wydajność świetlna20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający wymaga aby wykonawca zawarł z nim umowę zgodną z załączonym do SIWZ wzorem i na warunkach w niej określonych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły