Remont dachu budynku przy ul. Władysława Andersa 34 - ETAP II

Ogłoszenie dodano: 12.05.2018

Zamawiający: Sąd Rejonowy w Koszalinie, ul. gen. Wł. Andersa, 75950 Koszalin (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Koszalin

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 28.05.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 19.07.2019 12.07.2018 12.05.2018 12.05.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510149648-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Burmistrz Siechnic: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Pogodnej w miejscowości Iwiny, Gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557112-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Siechnic, Krajowy numer identyfikacyjny 93193512900000, ul. ul. Jana Pawła II  12, 55-011  Siechnice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 391 91 01, e-mail zp@umsiechnice.pl, faks 71 786 09 07.
Adres strony internetowej (url): www.siechnice.gmina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Pogodnej w miejscowości Iwiny, Gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.39.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Pogodnej w miejscowości Iwiny, Gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71322000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20880.75
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRACOWNIA PROJEKTOWA SZYMON POTOCZNY
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. AKACJOWA 4N LOK. 2/2
Kod pocztowy: 55-040
Miejscowość: ŚLĘZA
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12115.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12115.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29889.00
Waluta: ZŁ
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500163334-N-2018 z dnia 12-07-2018 r.
Sąd Rejonowy w Koszalinie: Remont dachu budynku przy ul. Władysława Andersa 34 - ETAP II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557112-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Koszalinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32258300000, ul. ul. gen. Wł. Andersa  34, 75950   Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 428 609, e-mail psniezek@koszalin.sr.gov.pl, faks (094) 347-69-60, 342-29-07.
Adres strony internetowej (url): https://www.koszalin.sr.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dachu budynku przy ul. Władysława Andersa 34 - ETAP II
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN/4/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Władysława Andersa 34 w Koszalinie.Remont obejmuje ETAP II (1895,4 m2). W ramach prac remontowych przewiduje się wykonanie następujących czynności: -rozbieranie pokrycia dachowego; -demontaż łacenia; -wymiana lub wzmocnienie zniszczonych elementów drewnianej więźby dachowej; -jednostronne nabicie desek na krokwie w celu uzyskania płaszczyzny; -wykonanie impregnacji drewnianej więźby dachowej środkami ognio-, grzybo- i owadobójczymi; -ułożenie pokrycia z folii wstępnego krycia; - wykonanie łacenia dachu pod dachówkę karpiówkę; -ułożenie dachówki karpiówki ceramicznej w łuskę, montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych, -montaż elementów komunikacji: stopni i ław kominiarskich; -remont poszycia lukarn-rozebranie obicia zewnętrznego, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, rozebranie przegniłych desek warstwy wewnętrznej, odtworzenie poszycia na wzór istniejącego (zał. 1,2,3); -wymiana okien drewnianych na nowe; -montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej: pasów nadrynnowych, obróbek kominów oraz lukarn; -montaż rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej; -naprawa tynków na kominach; -wywóz materiałów z rozbiórki; -odtworzenie instalacji odgromowej; -wykonanie izolacji stalowych przewodów wentylacyjnych otulinami z wełny mineralnej; -wymiana drzwi stalowych pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi na drzwi o odporności ogniowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45260000-7, 45261000-4, 45400000-1, 45420000-7, 45421000-4, 45450000-6, 45453000-7, 45315100-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 859527.64
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ Paweł Leś
Email wykonawcy: pub.les@wp.pl
Adres pocztowy: Żydowo 88A
Kod pocztowy: 76-012
Miejscowość: Żydowo
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1057219.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1057219.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1057219.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500001307-N-2018 z dnia 03-01-2018 r.
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.: ,,Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557112-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 02118481900000, ul. ul. Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego  18, 50226   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 77 66 212, e-mail mczarnecka@dczp.wroclaw.pl; mdziedzic@dczp.wroclaw.pl; lstefanik@dczp.wroclaw.pl, faks 71 77 66 200.
Adres strony internetowej (url): www.dczp.wroclaw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Przedsiębiorstwo prowadzące działalność leczniczą
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
,,Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o."
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
25/LEKI/DCZP/2017/P
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych . Dopuszcza się inną wielkość opakowania jednostkowego niż podana przez Zamawiającego w kolumnie 6 Formularza cenowego - wymagane jest wówczas wypełnienie kolumny 16 przedmiotowego załącznika. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać aktualne świadectwo rejestracji, atest, świadectwo jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a ponadto właściwe oznakowanie opakowań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wymagany minimalny termin ważności produktów – 12 miesięcy liczony od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Za zgodą Zamawiającego dostarczone produkty mogą posiadać termin ważności krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. Realizacja dostaw w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia złożenia dyspozycji. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej 8- godzinnej realizacji dostaw interwencyjnych, o ile zaistnieje taka potrzeba. W kolumnie 3 załącznika nr 1a do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę handlową oferowanego produktu tożsamą z nazwą produktu użytą (podaną) w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla opisanej w kolumnie 5 załącznika nr 1a do SIWZ postaci farmaceutycznej Zamawiający dopuszcza zamienne zaoferowanie: • tabletek, tabletek powlekanych, tabletek drażowanych, drażetek, kapsułek, kapsułek twardych, kapsułek miękkich, kapsułek elastycznych itp. • ampułek, fiolek, ampułkostrzykawek, wlewów, worków, pojemników, opakowań, butelek, flakonów, automatycznych wstrzykiwaczy itp. • tabletek (powlekanych) o kontrolowanym uwalnianiu, tabletek (powlekanych) o modyfikowanym uwalnianiu, tabletek (powlekanych) o zmodyfikowanym uwalnianiu, tabletek (powlekanych) o przedłużonym działaniu itp. • tabletek dopochwowych, globulek dopochwowych, globulek, kapsułek dopochwowych itp. • czopków, czopków doodbytniczych itp. • zawiesiny do nebulizacji, roztworu do nebulizacji. Użyte przez zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ określenie „opakowanie” należy rozumieć jako: flakon, fiolka, butelka, pojemnik itp. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 17 do każdego zaoferowanego produktu leczniczego, jaki obowiązuje rodzaj ceny : urzędowa /U/, rynkowa /R/-waloryzacja wg GUS, produkty z importu /W/-zmiany cen w przypadku zmiany kursu walut. W przypadku czasowego wstrzymania w obrocie, wycofania, zaprzestania produkcji Wykonawca jest zobowiązany do wyceny asortymentu oraz wpisania w kolumnie 18 adnotacji o braku dostępności. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu, artykułu z inną wielkością opakowania jednostkowego niż podana w kolumnie 6 załącznika nr 1a do SIWZ. Wymagane jest wówczas wpisanie oferowanej wielkości opakowania do kolumny 16 W takim przypadku do porównania cenowego ofert, Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 16 przeliczoną ilość opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Reklamacje jakościowe i ilościowe Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od ich zgłoszenia. Dokładny termin na realizację reklamacji Wykonawca przedstawi w Załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym. Koszty reklamacji obciążają Wykonawcę. Wymagany termin płatności – 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego oryginału faktury ze specyfikacją dostarczonych produktów. Transport (warunki dostawy do Zamawiającego) przedmiotu zamówienia musi spełniać wymagania określone przez producenta i odbywać się zgodnie z praktyką dystrybucyjną opisaną w § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Wykonawca dostarczać będzie wraz z przedmiotem zamówienia (z każdą partią każdego produktu) ulotkę w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje o produkcie, w tym o sposobie jego magazynowania i przechowywania. Warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy będący załącznikiem nr 6 do SIWZ. Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Apteka Szpitalna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1a do SIWZ– formularzu cenowym. Przedmiot umowy winien być nowy, wolny od wad, w oryginalnych opakowaniach Wykonawcy. Dostawa leków do siedziby Zamawiającego następować będzie na koszt Wykonawcy partiami, a wielkość każdej partii wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, zgłoszonych na piśmie, e- mailem lub faksem, na druku Załącznika nr 2 do umowy, przez pracownika Apteki Szpitalnej. Warunki gwarancji: 1) Na wykonany cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji minimum 12 miesięcy, 2) Termin gwarancji liczony jest od dnia dostawy, oddzielnie dla każdej partii.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33600000-6

Dodatkowe kody CPV: 33680000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5650.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BioMaxima S.A.
Email wykonawcy: przetargi@biomaxima.com
Adres pocztowy: ul. Vetterów 5
Kod pocztowy: 20-227
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Novazym Polska S.C.
Email wykonawcy: info@novazym.pl
Adres pocztowy: Wielkopolskie centrum Zaawansowanych technologii ul. Umultowska 89C, bud. A/38
Kod pocztowy: 61-614
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Diagnosis S.A.
Email wykonawcy: diagnosis@diagnosis.pl
Adres pocztowy: ul. Gen. W. Andersa 38A
Kod pocztowy: 15-113
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6102.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2451.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2836.08
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1270.58
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Lek S.A.
Email wykonawcy: agnieszka.galenza@sandoz.com
Adres pocztowy: ul. Podlipie 16
Kod pocztowy: 95-010
Miejscowość: Stryków
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1020.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1020.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1020.52
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2451.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Optifarma Sp. z o.o. S. k.
Email wykonawcy: przetargi@optifarma.com
Adres pocztowy: ul. Zielona 4
Kod pocztowy: 05-830
Miejscowość: Wolica
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1360.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1360.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1360.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500082616-N-2017 z dnia 29-12-2017 r.
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących remont, montaż wraz z włączeniem do sieci kanalizacyjnej instalacji drenażu podposadzkowego oraz osuszanie budynku P „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557112-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 02118481900000, ul. ul. Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego  18, 50226   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 77 66 212, e-mail mczarnecka@dczp.wroclaw.pl; mdziedzic@dczp.wroclaw.pl; lstefanik@dczp.wroclaw.pl, faks 71 77 66 200.
Adres strony internetowej (url): www.dczp.wroclaw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Przedsiębiorstwo prowadzące działalność leczniczą
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
,,Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących remont, montaż wraz z włączeniem do sieci kanalizacyjnej instalacji drenażu podposadzkowego oraz osuszanie budynku P „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
27/RBUD/DCZP/2017/P
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą:,,Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących remont, montaż wraz z włączeniem do sieci kanalizacyjnej instalacji drenażu podposadzkowego oraz osuszanie budynku P „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” Lokalizacja inwestycji: Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław.2. Prace należy wykonać zgodnie z:Ekspertyzą techniczną określającą przyczyny i skutki zalania posadzki pomieszczeń przyziemia oraz określającą rozwiązania techniczne zabezpieczające przed ponownym wystąpieniem wody gruntowej w pomieszczeniach budynku „P,szacunkowym przedmiarem robót,formularzem cenowym,dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę.Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: Etap nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej zgodnej z Ekspertyzą Techniczną określającą przyczyny i skutki zalania posadzki pomieszczeń przyziemia oraz określającą rozwiązania techniczne zabezpieczające przed ponownym wystąpieniem wody gruntowej w pomieszczeniach budynku „P”: 1)Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji konserwatorskiej i pozwolenia na budowę, 2)Sporządzenie dokumentacji wykonawczej tj. projektu wykonawczego, STWiOR 3) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Etap nr 2: Wykonanie prac budowlanych w oparciu o przygotowaną dokumentację.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45215140-0

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45262700-8, 45215140-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstwie art.93 art.1 pkt 1) ustawy Pzp postępowanie zostało unieważnione, nie została złożona żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły