WYKONANIE ORTOFOTOMAPY DLA NADLEŚNICTW: DRAWSKO, DAMNICA, DRETYŃ, OSUSZNICA, TRZEBIELINO.

Ogłoszenie dodano: 10.05.2018

Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, ul. Mickiewicza, 78400 Szczecinek (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Szczecinek

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 05.11.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 21.05.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 19.07.2019 08.06.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510149545-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Gmina Miasto Ustka: Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w parku przy ul. Marynarki Polskiej w Ustce

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554408-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Ustka, Krajowy numer identyfikacyjny 52387300000000, ul. ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego  3, 76-270  Ustka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 154 300, e-mail zamowienia.publiczne@um.ustka.pl, faks 598 152 900.
Adres strony internetowej (url): www.ustka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w parku przy ul. Marynarki Polskiej w Ustce
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IKiOŚ-ZP.271.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w parku przy ul. Marynarki Polskiej w Ustce – etap I. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, 2.2. rozruch technologiczny tężni i 5 dniowy nadzór nad działaniem instalacji technologicznych (po dokonaniu rozruchu), 2.3. szkolenie personelu Zamawiającego na etapie rozruchu i nadzoru nad działaniem instalacji technologicznych tężni. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących robót budowlanych wynikających z ustaleń dokumentacji budowlanej: 3.1. robót przygotowawczych (w tym m.in. roboty: rozbiórkowe nawierzchni z kostki betonowej, wycinka 7 szt. drzew), 3.2. robót ziemnych, 3.3. robót budowlanych: budowa tężni solankowej wraz z technologią, 3.4. robót elektrycznych: podświetlenie obiektu tężni, 3.5. robót sanitarnych: budowa przyłączy zewnętrznych wodno-kanalizacyjne, 3.6. robót drogowych: budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej i granitowej oraz budowa podestów drewnianych (z desek modrzew syberyjski 40 mm), 3.7. robót ogólnobudowlanych: montaż małej architektury, 3.8. nasadzeń zieleni: sadzenie drzew i krzewów, obsadzenie kwietników roślinami i sadzenie krzewów żywopłotowych, 3.9. robót porządkowych, 3.10. sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja budowlana – załączniki nr 8 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 9 do SIWZ, oraz pomocniczo przedmiar robót – załącznik nr 10 do SIWZ. 4. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą Wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy. 5. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy, przy czym w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy okres rękojmi ulega przedłużeniu do upływu okresu gwarancji jakości. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierowników robót branżowych: 6.1. prace ogólnobudowlane, 6.2. brukowanie nawierzchni, 6.3. budowa obiektu tężni wraz z technologią, 6.4. montaż instalacji sanitarnych, 6.5. montaż instalacji elektrycznych. Mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 7. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212140-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa unieważnienie: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jedyna oferta złożona w postępowaniu została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP - została złożona przez wykonawce wykluczonego z udziału w postępowaniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500129667-N-2018 z dnia 08-06-2018 r.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku: WYKONANIE ORTOFOTOMAPY DLA NADLEŚNICTW: DRAWSKO, DAMNICA, DRETYŃ, OSUSZNICA, TRZEBIELINO.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554408-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Krajowy numer identyfikacyjny 33004451300000, ul. ul. Mickiewicza  2, 78400   Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 726 300, e-mail e.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl, faks 943 726 301.
Adres strony internetowej (url): www.szczecinek.lasy.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE ORTOFOTOMAPY DLA NADLEŚNICTW: DRAWSKO, DAMNICA, DRETYŃ, OSUSZNICA, TRZEBIELINO.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZI.270.1.2.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie lotniczych zdjęć fotogrametrycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 15 sierpnia 2018 r. oraz opracowanie ortofotomapy na podstawie wykonanych zdjęć lotniczych i dostarczenie numerycznego modelu terenu (NMT) dla pięciu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku tj.: - Nadleśnictwa Drawsko - Nadleśnictwa Damnica - Nadleśnictwa Dretyń - Nadleśnictwa Osusznica - Nadleśnictwa Trzebielino
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71354200-6

Dodatkowe kody CPV: 22114300-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 138400
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GISPRO SP. Z O.O.
Email wykonawcy: zamowienia@gispro.pl
Adres pocztowy: ul. Firlika 19
Kod pocztowy: 71-637
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 163869.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 163869.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 198630.11
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły