Budowa ulicy Marii Skłodowskiej Curie w Barlinku

Ogłoszenie dodano: 10.05.2018

Zamawiający: Gmina Barlinek, ul. Niepodległości, 74320 Barlinek (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Barlinek

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 24.05.2018, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 19.07.2019 14.07.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510149572-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie: Dostawa kontenerów na obiekty sportowe zlokalizowane w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553966-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35155435300000, ul. Walerego Sławka  10, 30-633  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-12 616-64-40, e-mail aszczechowicz@zis.krakow.pl, faks 0-12 616-64-00.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kontenerów na obiekty sportowe zlokalizowane w Krakowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NZ.273.95.2019.RZA
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerów na obiekty sportowe zlokalizowane w Krakowie z podziałem na 4 części: Część 1: Dostawa kontenerów na KS Armatura. Część 2: Dostawa kontenerów dla Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków. Część 3: Dostawa kontenera dla KS Płomień Kostrze. Część 4: Dostawa kontenera dla KS Rybitwy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). 3. W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi. 4. Na dostarczone kontenery Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji. Na dostarczone kontenery minimalny okres gwarancji to 36 m-cy a maksymalny to 60 m-cy. Okres gwarancji na dostarczone kontenery (do oceny w kryterium 2) należy wskazać w formularzu oferty, przy czym musi on zostać podany w miesiącach, a wydłużenie okresu gwarancji musi odnosić się do okresów 12-miesięcznych (np. 36 miesięcy, 48 miesięcy, 60 miesięcy). 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 44211100-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa kontenerów na KS Armatura
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 336000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dębowa 2
Kod pocztowy: 09-402
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 295200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 295200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 574040.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa kontenerów dla Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 76560.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dębowa 2
Kod pocztowy: 09-402
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 65928.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43050.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 129520.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa kontenera dla KS Płomień Kostrze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34800.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dębowa 2
Kod pocztowy: 09-402
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 39360.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39360.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59378.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dostawa kontenera dla KS Rybitwy
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w zakresie części 4 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500165079-N-2018 z dnia 13-07-2018 r.
Gmina Barlinek: „BUDOWA ULICY MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W BARLINKU”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553966-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Barlinek, Krajowy numer identyfikacyjny 52837900000, ul. ul. Niepodległości  20, 74320   Barlinek, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 95 7462450 w. 16, e-mail umig@barlinek.pl, faks 957 461 704.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.barlinek.pl/?id=12093
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„BUDOWA ULICY MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W BARLINKU”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RGPI.IV.7013.4.18 RB
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
4. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Marii Skłodowskiej Curie wg dokumentacji „Uzbrojenie terenu na Osiedlu Górny Taras w Barlinku”.(W postepowaniu jako załączniki nr 10 i 11 do SIWZ. udostępniony został cały projekt). Zakres robót dotyczący ul.Marii Skłodowskiej Curie to odcinek od ul.Kombatantów do ul.Moniuszki tj. 0+000 do 0+382,51 arkusza nr 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: - kanalizacji deszczowej: PVC-U SN8 DN315 – 199 mb oraz PVC-U SN8 DN200 -42 mb studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1000 mm gł. do 3 m – 7 sztuk; studzienki ściekowe uliczne - 12 kpl; - jezdnia: szerokość 5 m; odcinek 0+000 do 0+382.51, powierzchnia 2 078 m2, obustronne krawężniki nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 8 cm (typ behaton) na podsypce piaskowo-cementowej; (podbudowy: zasadnicza: kruszywo 20 cm, pomocnicza: mieszanka stabilizowana cementem 10 cm) - zjazdy indywidualne o łącznej powierzchni 210 m2 nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm (typ behaton) na podsypce piaskowo-cementowej; (podbudowa: zasadnicza: kruszywo 15 cm; grunt stabilizowany cementem 15 cm); - zjazdy publiczne o łącznej powierzchni 93 m2 nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm (typ behaton) na podsypce piaskowo-cementowej; (podbudowa: zasadnicza: kruszywo 20 cm; grunt stabilizowany cementem 15 cm); - chodniki obustronne: o szerokościach: 1,5 i 2,0 m - łączna powierzchnia 1 041 m2 nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej na 10 cm warstwie piasku; - oświetlenie: linia energetyczna 587 mb, słupy stożkowe okrągłe stalowe ocynkowane z wysięgnikiem łukowym (łuk o długości 1500 mm i wysokości 1000 m) z oprawą oświetleniową LED- 17 sztuk; - humusowanie z obsianiem – 1 200 m2 - oznakowanie poziome – 81 m2 - znaki pionowe – 24 sztuki
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233226-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1089141
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: madex sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Pełczycka 3a
Kod pocztowy: 74-320
Miejscowość: Barlinek
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1593934.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1593934.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1782883.55
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły