„Budowa parkingów P&R i B&R przy dworcu PKP w Jelczu-Laskowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

Ogłoszenie dodano: 11.02.2018

Zamawiający: Gmina Jelcz-Laskowice, W.Witosa, 55230 Jelcz-Laskowice (Dolnośląskie)

Miejsce: Jelcz-Laskowice

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 29.09.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 07.11.2017, godzina: 09:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Jelcz-Laskowice: „Budowa parkingów P&R i B&R przy dworcu PKP w Jelczu-Laskowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jelcz-Laskowice, krajowy numer identyfikacyjny 93193488000000, ul. W.Witosa  24 , 55230   Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3817122, 3817145, e-mail um.zamowienia@jelcz-laskowice.pl, faks 7 131 817 111.
Adres strony internetowej (URL): www.um..jelcz-laskowice.finn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.um..jelcz-laskowice.finn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.um.jelczlaskowice.finn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urzad Miasta i Gminy ul.Witosa 24 , 55-220 Jelcz-Laskowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa parkingów P&R i B&R przy dworcu PKP w Jelczu-Laskowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.
Numer referencyjny: RI.271.21.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Budowa parkingów P&R i B&R przy dworcu PKP w Jelczu-Laskowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I zadanie nr 3 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat: • minimum 2 zamówienia o charakterze i złożoności robót budowlanych polegających na rozbudowie, budowie, lub przebudowie dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub asfaltowej o powierzchni powyżej 1000 m2. • dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: - jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności Inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane przed 11.07.2003r. - jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. - jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży Inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane przed 11.07.2003r. - jedną osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Część II zadanie nr 4 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat: • minimum 2 zamówienia o charakterze i złożoności robót budowlanych polegających na rozbudowie, budowie, lub przebudowie dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub asfaltowej o powierzchni powyżej 500 m2. • dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: - jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności Inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane przed 11.07.2003r. - jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. - jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży Inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane przed 11.07.2003r. - jedną osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uwaga Spełnienie w/w warunków może zostać przedstawione w wykazach Wykonawcy dla obu zadań. W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na obie części zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby dla wykazania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca miał możliwość wykazania tych samych umów/ kontraktów i osób dla obu części bez ich sumowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. c powyżej, składa: - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: - wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdz. V ust.1 pkt 1) ppkt b SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ; załącznik nr 5 do SIWZ - wykazu osób, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt.1 ppkt. b SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób, oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; załącznik nr 6 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz ofertowy, Pełnomocnictwa
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Zadanie nr 2 - 10 000,00zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wykonawca składający Ofertę na więcej niż jedną część Zamówienia, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości sumy wadium dotyczącej części , o które ubiega się Wykonawca Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu, sposób przekazania: na rachunek Zamawiającego BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002 lub w jednej lub kilku z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Sposób przekazania: oryginał włożyć do koperty. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy: -siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają w szczególności : powódź, huragan lub trąba powietrzna, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego ,pożar ,działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej. - wykrycie instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. - odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym - konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, - okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu umowy. - opóźnienia, nie wynikające z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii , ekspertyz itp. Warunkujących wykonanie przedmiotu umowy. - rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych. - konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia 2) Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci: a) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, powodujące poprawienie parametrów technicznych obiektu budowlanego , z uwagi na postęp technologiczny, b) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków technicznych/technologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, d) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych w tym zmiany materiałów i urządzeń ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy. f) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, nowocześniejszych niż zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod względem eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiającego tzn. powodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację lub/i konserwację. 3) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu), 4) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzona w życie po dacie podpisania umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian). 5) Zmiany, polegające na ograniczeniu zakresu robót budowlanych w przypadku, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokości wynagrodzenia w oparciu o kalkulację kosztów wynikającą z kosztorysu ofertowego; 6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 7) Zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 8) Konieczności zmiany osób odpowiedzialnych: za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, za pełnienie funkcji kierownika robót, 9)W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów. 10)Wszystkie powyższe postanowienia opisane w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian. 2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie. 3. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-07, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 3: „Budowa P&R i B&R wraz z dojazdem i ścieżką rowerową przy stacji PKP w Jelczu-Laskowicach od Osiedla Hirszfelda”,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i budowa P&R (parkuj i jedź - parking dla samochodów), B&R (parkuj i jedź – miejsce postoju dla rowerów) wraz z drogą dojazdową i ścieżką rowerową przy stacji PKP w Jelczu-Laskowicach od strony Osiedla Hirszfelda. Zadanie wykonywane będzie od drogi wewnętrznej przy Alei Wolności przez ulicę Hirszfelda kończąc bieg przy stacji PKP w Jelczu-Laskowicach na terenie działek: 1/4 dr, 1/3 AM-34 27/15, 27/18 AM-45, obręb Laskowice. Inwestycja realizowana będzie w formule "zprojektuj i wybuduj" w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest: -wykonać dokumentację projektową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) tj. pełno branżowy projekt budowlany na podstawie założeń i rozwiązań zawartych w Programie Funkcjonalo-Użytkowym opracowanym przez "MARBUD” Zakład Budowlano-Projektowy (SIERPIEŃ 2016), przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej, - nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektu powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych, - projektowane drogi dla rowerów powinny spełniać wymagania zawarte w „Standardach projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego” - załącznik do uchwały nr 1987/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dn. 22 marca 2016 r. http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,33600,idmp,538,r,r. -uzyskać wszelkie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zadania przed rozpoczęciem robót budowlanych, w tym dokument zezwalający na ich wykonanie, -opracować projekt stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót budowlanych, -po podpisaniu umowy Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywanych prac na wzorze określonym przez Zamawiającego; -Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych dostarczy Zamawiającemu zatwierdzoną przez organ architektoniczno-budowlany dokumentację projektową w 2 egzemplarzach. Opracowanie winno zawierać wyszczególnienie o następujące elementy: długość zaprojektowanej drogi dla rowerów, liczba zaprojektowanych obiektów Bike&Ride i Park&Ride, liczba zaprojektowanych miejsc postojowych i miejsc postojowych dla niepełnosprawnych. -wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną i organizacją ruchu, -po wykonaniu wszelkich prac uzyskać w imieniu inwestora dokument zezwalający na użytkowanie wybudowanego obiektu, -zapewnić nadzór autorski dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych. Uwagi! Wykonawca przed złożeniem dokumentacji projektowej w celu uzyskania uzgodnień i pozwoleń zezwalających na prowadzenie robót budowlanych, winien uzyskać akceptację Zamawiającego opracowywanej dokumentacji. Wycinkę krzewów i drzew należy przeprowadzić w okresie od 15 sierpnia do 31 marca. W przypadku wycinki w innym terminie winna zostać ona poprzedzona kontrolą przez specjalistę ornitologa, który dokona oględzin pod kątem obecności ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich wystąpienia wskaże dopuszczalny termin prowadzenia wycinki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 45100000-8, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancje40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 4: „Budowa P&R, B&R wraz z dojazdem i ścieżką rowerową przy stacji PKP w Jelczu-Laskowicach od Osiedla Laskowice.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i budowa P&R (parkuj i jedź - parking dla samochodów), B&R (parkuj i jedź – miejsce postoju dla rowerów) wraz z drogą dojazdową i ścieżką rowerową przy stacji PKP w Jelczu-Laskowicach od strony Osiedla Laskowice. Zadanie wykonywane będzie od skrzyżowania ulicy Oławskiej z ulicą Kolejową wzdłuż ulicy Kolejowej kończąc bieg przy stacji PKP w Jelczu-Laskowicach na terenie działek: 27/8, 27/14 AM-45, obręb Laskowice. Inwestycja realizowana będzie w formule "zprojektuj i wybuduj" w zwiazku z czym Wykonawca zobowiazany jest: -wykonać dokumentację projektową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) tj. pełno branżowy projekt budowlany na podstawie założeń i rozwiązań zawartych w Programie Funkcjonalo-Użytkowym opracowanym przez "MARBUD” Zakład Budowlano-Projektowy (SIERPIEŃ 2016), przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej, - nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektu powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych, - projektowane drogi dla rowerów powinny spełniać wymagania zawarte w „Standardach projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego” - załącznik do uchwały nr 1987/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dn. 22 marca 2016 r. http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,33600,idmp,538,r,r. -uzyskać wszelkie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zadania przed rozpoczęciem robót budowlanych, w tym dokument zezwalający na ich wykonanie, -opracować projekt stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót budowlanych, -po podpisaniu umowy Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywanych prac na wzorze określonym przez Zamawiającego; -Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych dostarczy Zamawiającemu zatwierdzoną przez organ architektoniczno-budowlany dokumentację projektową w 2 egzemplarzach. Opracowanie winno zawierać wyszczególnienie o następujące elementy: długość zaprojektowanej drogi dla rowerów, liczba zaprojektowanych obiektów Bike&Ride i Park&Ride, liczba zaprojektowanych miejsc postojowych i miejsc postojowych dla niepełnosprawnych. -wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną i organizacją ruchu, -po wykonaniu wszelkich prac uzyskać w imieniu inwestora dokument zezwalający na użytkowanie wybudowanego obiektu, -zapewnić nadzór autorski dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych. Uwagi! Wykonawca przed złożeniem dokumentacji projektowej w celu uzyskania uzgodnień i pozwoleń zezwalających na prowadzenie robót budowlanych, winien uzyskać akceptację Zamawiającego opracowywanej dokumentacji. Wycinkę krzewów i drzew należy przeprowadzić w okresie od 15 sierpnia do 31 marca. W przypadku wycinki w innym terminie winna zostać ona poprzedzona kontrolą przez specjalistę ornitologa, który dokona oględzin pod kątem obecności ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich wystąpienia wskaże dopuszczalny termin prowadzenia wycinki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 45100000-8, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły