Usługa w zakresie wykorzystania cywilnego statku powietrznego do skoków spadochronowych

Ogłoszenie dodano: 26.04.2018

Zamawiający: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Gen. Andersa, 44121 Gliwice (Śląskie)

Miejsce: Gliwice

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.05.2018, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 12.06.2019 04.06.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510117942-N-2019 z dnia 12-06-2019 r.
Urząd Morski w Słupsku: „Usługa serwisowania i naprawy pojazdów Urzędu Morskiego w Słupsku 2019”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 549837-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Morski w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 14502300000000, ul. Al. Sienkiewicza  18, 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 428 406, e-mail zp@umsl.gov.pl, faks 059 8428406, 8412443.
Adres strony internetowej (url): www.umsl.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Usługa serwisowania i naprawy pojazdów Urzędu Morskiego w Słupsku 2019”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP 3510/I/13/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
znajduje się w ROZDZIALE 2 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania i naprawy pojazdów samochodowych Urzędu Morskiego w Słupsku. 2.2. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 6 zadań: Zadanie nr 1: Serwisowanie i naprawa pojazdów samochodowych następujących marek, w łącznej szacunkowej ilości 250 roboczogodzin: a) Kia Carnival, rok produkcji 2007 – 1 pojazd, b) Iveco Daily, rok produkcji 2009 – 1 pojazd, c) Nissan Almera, rok produkcji 2004 – 1 pojazd, d) Nissan Pickup, rok produkcji 2005 – 1 pojazd, e) Ford Tranzit, rok produkcji 1997 – 1 pojazd. Zadanie nr 2: Serwisowanie i naprawa pojazdów samochodowych następujących marek, w łącznej szacunkowej ilości 350 roboczogodzin: a) Fiat Ducato, rok produkcji 2011 – 1 pojazd, b) Fiat Punto, rok produkcji 2012 – 4 pojazdy, c) Isuzu, rok produkcji 2012 – 4 pojazdy, d) Fiat Skudo rok produkcji 2014 – 1 pojazd. Zadanie nr 3: Serwisowanie i naprawa pojazdów samochodowych następujących marek, w łącznej szacunkowej ilości 200 roboczogodzin: a) Skoda Superb, rok produkcji 2008 – 1 pojazd, b) Skoda Rapid, rok produkcji 2014 – 1 pojazd, c) VW Cady, rok produkcji 2007 – 1 pojazd, d) VW Transporter 7HK, rok produkcji 2007 – 1 pojazd, e) VW Transporter, rok produkcji 2002 – 1 pojazd. Zadanie nr 4: Serwisowanie i naprawa pojazdów następujących marek, w łącznej szacunkowej ilości 250 roboczogodzin: a) Dresel Y 9 Y55-F, rok produkcji 2012 – 1 pojazd, b) Dresel Y 9 Y55-F, rok produkcji 2011 – 2 pojazdy, c) Yamaha Rino R, rok produkcji 2008 – 1 pojazd, d) Yamaha Grizzli 450, rok produkcji 2007 rok – 1 pojazd, e) Yamaha Rino ESX, rok produkcji 2008 – 1 pojazd, f) Honda TRX, rok produkcji 2001 – 1 pojazd, g) Dresel MTC Y 9 Y55-F, rok produkcji 2011 – 1 pojazdy, h) Yamaha YFM 700 C, rok produkcji 2008- 1 pojazd, i) Yamaha Rino RS, rok produkcji 2008 – 1 pojazd. Zadanie nr 5: Serwisowanie i naprawa pojazdów następujących marek, w łącznej szacunkowej ilości 160 roboczogodzin: a) Star 266, rok produkcji 1993 – 1 pojazd, b) Star 266, rok produkcji 1986 – 1 pojazd, c) Star 266, rok produkcji 1983 – 1 pojazd, d) Star 944, rok produkcji 2000 – 1 pojazd. Zadanie nr 6: Serwisowanie i naprawa pojazdów następujących marek, w łącznej szacunkowej ilości 250 roboczogodzin: a) Ciągnik Ursus 1614, rok produkcji 2000 – 1 pojazd, b) Ciągnik AGT 836, rok produkcji 2008 – 1 pojazd, c) Ciągnik MTZ 320A, rok produkcji 2002 – 1 pojazd, d) Ciągnik Ursus 1134, rok produkcji 1992 – 1 pojazd, e) Ciągnik Ursus 1014, rok produkcji 1999 – 1 pojazd, f) Ciągnik AGT 836, rok produkcji 2008 – 1 pojazd, g) Ciągnik Ursus, rok produkcji 1999 - 1 pojazd, h) Ciągnik AGT, rok produkcji 836 – 1 pojazd. 2.3. Szczegółowe dane pojazdów, wyszczególnionych w każdym zadaniu, zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ. 2.4. Zakres usług serwisowania i napraw obejmuje: a) okresowy przegląd pogwarancyjny pojazdów, wynikający z tabel przebiegu pojazdów danej marki – wszystkie układy przedstawionego pojazdu; b) sprawdzenie stanu technicznego pojazdów; c) naprawy pojazdów wynikające z przeglądów okresowych, awarii lub szkód powypadkowych, d) dla zadań 1-3 sezonową wymianę opon i wyważanie kół. 2.5. Podana w pkt. 2.2. SIWZ szacunkowa ilość roboczogodzin w każdym zadaniu ma charakter orientacyjny, określony na podstawie aktualnej wiedzy Zamawiającego w zakresie potrzeb serwisowania i naprawy pojazdów w okresie 12 miesięcy. Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie katalogowej ilości roboczogodzin przewidywanej na daną usługę serwisowania lub naprawy danej marki pojazdu. 2.6. W zakresie zadań 1-3 Zamawiający wymaga, aby zakład naprawczy, w którym świadczone będą usługi, posiadał autoryzację na naprawy mechaniczne i elektryczne dla co najmniej jednej marki pojazdu, ujętej w danym zadaniu. Celem Zamawiającego jest zapewnienie pełnej sprawności użytkowanych pojazdów poprzez uzyskanie ich obsługi technicznej i napraw bieżących na właściwym, wysokim poziomie. Standard usług Zamawiający określa poprzez obiektywny czynnik, jakim jest autoryzacja producenta pojazdu dla zakładu świadczącego naprawy i obsługę. Przy czym, by nie zawężać zasad konkurencji, Zamawiający postawił wymóg posiadania autoryzacji producenta minimum jednej marki pojazdu objętej danym zadaniem. W opinii Zamawiającego, wymaganie dotyczące standardu świadczenia usługi jest uzasadnione i adekwatne do jego potrzeb, które wymagają bezawaryjności pojazdów. 2.7. Materiały eksploatacyjne i części zamienne użyte w trakcie przeglądów i napraw muszą być fabrycznie nowe i zgodne z zaleceniami producenta danej marki. 2.8. Każdorazowo zakres naprawy, szacunkowy czas jej trwania w oparciu o czasochłonność wykonania usługi przewidzianą przez producenta danej marki pojazdu, oraz szacunkowy koszt wykonania usługi (z uwzględnieniem ceny jednostkowej wynikającej ze złożonej oferty) będzie uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego. 2.9. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 50112000-3 – usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów 2.10. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP w powiązaniu z art. 36 ust. 2 pkt. 8a tejże ustawy, stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 2.10.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z usługami naprawczymi pojazdów lub usługami przeprowadzenia przeglądów pojazdów, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”; 2.10.2. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – Wzorze umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 50112000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie nr 3: Serwisowanie i naprawa pojazdów samochodowych następujących marek, w łącznej szacunkowej ilości 200 roboczogodzin: a) Skoda Superb, rok produkcji 2008 – 1 pojazd, b) Skoda Rapid, rok produkcji 2014 – 1 pojazd, c) VW Cady, rok produkcji 2007 – 1 pojazd, d) VW Transporter 7HK, rok produkcji 2007 – 1 pojazd, e) VW Transporter, rok produkcji 2002 – 1 pojazd.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 35000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CONTINENTAL AUTO Sp. z o.o.
Email wykonawcy: serwis.continental@kiamotors.pl
Adres pocztowy: ul. Szczecińska 40
Kod pocztowy: 76-200
Miejscowość: Słupsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 42312.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42312.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42312.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Zad nr 4: Serwisowanie i naprawa pojazdów następujących marek, w łącznej szacunkowej ilości 250 roboczogodzin: a) Dresel Y 9 Y55-F, r. p. 2012 – 1 poj, b)Dresel Y 9 Y55-F, r. p.2011 – 2 p, c)Yamaha Rino R, r. p.2008 – 1 p, d) Yamaha Grizzli 450, r. p. 2007 r. – 1 p.e)Yamaha Rino ESX, r. p. 2008 – 1 p. f)Honda TRX, r. p. 2001 – 1 pojazd, g) Dresel MTC Y 9 Y55-F, rok produkcji 2011 – 1 pojazdy, h) Yamaha YFM 700 C, rok produkcji 2008- 1 pojazd, i) YamahaRino RS, rok produkcji 2008 – 1 pojazd.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: A.H.K. MAX-CAR Paweł Jaszczak
Email wykonawcy: pawel@max-car.pl
Adres pocztowy: Stare Bielice 2
Kod pocztowy: 76-039
Miejscowość: Stare Bielice
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 29212.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29212.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29212.50
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1: Serwisowanie i naprawa pojazdów samochodowych następujących marek, w łącznej szacunkowej ilości 250 roboczogodzin: a) Kia Carnival, rok produkcji 2007 – 1 pojazd, b) Iveco Daily, rok produkcji 2009 – 1 pojazd, c) Nissan Almera, rok produkcji 2004 – 1 pojazd, d) Nissan Pickup, rok produkcji 2005 – 1 pojazd, e) Ford Tranzit, rok produkcji 1997 – 1 pojazd.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie pn.: „Usługa serwisowania i naprawy pojazdów Urzędu Morskiego w Słupsku 2019” na Zadanie nr 1: Serwisowanie naprawa pojazdów samochodowych następujących marek (KIA, IVECO, NISSAN, FORD), zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. U Z A S A D N I E N I E Wykonawca, który złożył ofertę na w/w zadanie zaoferował cenę przekraczającą środki jakie Zamawiający ma przeznaczone na sfinansowanie zamówienia tj. na: Zadanie nr 1: 24 600,00 brutto, Zadanie nr 1: Serwisowanie i naprawa pojazdów samochodowych następujących marek (KIA, IVECO, NISSAN, FORD): Oferta nr 3 CONTINENTAL AUTO Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 40 pomorskie cena brutto 52 890,00 zł

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie nr 2: Serwisowanie i naprawa pojazdów samochodowych następujących marek, w łącznej szacunkowej ilości 350 roboczogodzin: a) Fiat Ducato, rok produkcji 2011 – 1 pojazd, b) Fiat Punto, rok produkcji 2012 – 4 pojazdy, c) Isuzu, rok produkcji 2012 – 4 pojazdy, d) Fiat Skudo rok produkcji 2014 – 1 pojazd.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
postępowanie pn.: „Usługa serwisowania i naprawy pojazdów Urzędu Morskiego w Słupsku 2019” na Zadanie nr 2: Serwisowanie i naprawa pojazdów samochodowych następujących marek (FIAT, ISUZU), zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. U Z A S A D N I E N I E Wykonawca, który złożył ofertę na w/w zadania zaoferował cenę przekraczającą środki jakie Zamawiający ma przeznaczone na sfinansowanie zamówienia tj. na: Zadanie nr 2: 18 450,00 brutto, Zadanie nr 2: Serwisowanie i naprawa pojazdów samochodowych następujących marek (FIAT, ISUZU): Oferta nr 4 Auto Diug ul. Poznańska 74, 76-200 Słupsk pomorskie cena brutto 65 436,00 zł

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Zadanie nr 5: Serwisowanie i naprawa pojazdów następujących marek, w łącznej szacunkowej ilości 160 roboczogodzin: a) Star 266, rok produkcji 1993 – 1 pojazd, b) Star 266, rok produkcji 1986 – 1 pojazd, c) Star 266, rok produkcji 1983 – 1 pojazd, d) Star 944, rok produkcji 2000 – 1 pojazd.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zadanie nr 5: Serwisowanie i naprawa pojazdów następujących marek (STAR) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. U Z A S A D N I E N I E Do dnia 30.05.2019r. na wymienione w zdaniu powyżej Zadanie nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Zad. nr 6: Serwisowanie i naprawa pojazdów następujących marek, w łącznej szacunkowej ilości 250 roboczogodzin: a) Ciągnik Ursus 1614, r. p. 2000 – 1 p, b) Ciągnik AGT 836, r. p. 2008 – 1 p c) Ciągnik MTZ 320A, r. p. 2002 – 1 p, d) Ciągnik Ursus 1134, rok produkcji 1992 – 1 pojazd, e) Ciągnik Ursus 1014, rok produkcji 1999 – 1 pojazd, f) Ciągnik AGT 836, rok produkcji 2008 – 1 pojazd, g) Ciągnik Ursus, rok produkcji 1999 - 1 pojazd, h) Ciągnik AGT, rok produkcji 836 – 1 pojazd.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
postępowanie pn.: „Usługa serwisowania i naprawy pojazdów Urzędu Morskiego w Słupsku 2019” na Zadanie nr 6: Serwisowanie i naprawa pojazdów następujących marek (URSUS, AGT, MTZ), zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. U Z A S A D N I E N I E Wykonawca, który złożył ofertę na w/w zadania zaoferował cenę przekraczającą środki jakie Zamawiający ma przeznaczone na sfinansowanie zamówienia tj. na: Zadanie nr 6: 27 060,00 brutto Zadanie nr 6: Serwisowanie i naprawa pojazdów następujących marek (URSUS, AGT, MTZ): Oferta nr 2 URSUS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. 20-209 LUBLIN ul. Frezerów 7, CENA BRUTTO 61 500,00 zł

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500123537-N-2018 z dnia 04-06-2018 r.
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Usługa w zakresie wykorzystania cywilnego statku powietrznego do skoków spadochronowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 549837-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 24076379800000, ul. ul. Gen. Andersa  47, 44121   Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 261111371, e-mail 4wog.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl, faks 261111232.
Adres strony internetowej (url): www.zamowienia.4wog.wp.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Wojskowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa w zakresie wykorzystania cywilnego statku powietrznego do skoków spadochronowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
4WOG-1200.2712.7.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wynajęcia cywilnego statku powietrznego celem zabezpieczenia szkolenia spadochronowo - desantowego do skoków spadochronowych, obejmująca wynajem statku powietrznego wraz z załogą zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zadanie nr 1,2 skoki w dzień, zadanie nr 3 skoki w dzień i w nocy) dla: Zadanie nr 1- JW 3940. Zadanie nr 2- JW 3940. Zadanie nr 3- JW 1328
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60424100-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Usługa w zakresie wynajęcia cywilnego statku powietrznego celem zabezpieczenia szkolenia spadochronowo - desantowego JW 3940
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 112176.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: WINGSTORE Zofia Kiebała
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wincentego Pola 35a
Kod pocztowy: 58-500
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 113400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 113400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 113400.00
Waluta: Pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Usługa w zakresie wynajęcia cywilnego statku powietrznego celem zabezpieczenia szkolenia spadochronowo - desantowego JW 3940
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w zakresie zadania nr 2 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., gdyż nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: usługa w zakresie wynajęcia cywilnego statku powietrznego celem zabezpieczenia szkolenia spadochronowo - desantowego JW 1328
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 159958.54
Waluta Pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: WINGSTORE
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wincentego Pola 35a
Kod pocztowy: 58-500
Miejscowość: JELENIA GÓRA
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 189000.00
Waluta: Pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły