Modernizacja boiska sportowego w Kijach

Ogłoszenie dodano: 17.04.2018

Zamawiający: Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy, 66100 Sulechów (Lubuskie)

Miejsce: Sulechów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 28.09.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 07.05.2018, godzina: 09:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 14.06.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510119593-N-2019 z dnia 13-06-2019 r.
Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia: Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie - II etap

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545967-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia, Krajowy numer identyfikacyjny 52573100000000, ul. ul. Rynek  2, 63-800  Gostyń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 065 5752110-13, e-mail um@gostyn.pl, faks 655 752 142.
Adres strony internetowej (url): www.biuletyn.gostyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie - II etap
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I.271.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres robót obejmuje: Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku. Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych obejmujących instalację: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz położenie sieci wodociągowej. Pozostałe prace będą wykonywane w następnych etapach inwestycji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232460-4

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 388047.74
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ABAKUS Małgorzata Baryga-Góralska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jagienki 14
Kod pocztowy: 64-100
Miejscowość: Leszno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAND-BUD Zdzisław Baryga
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Góreckiego 15
Kod pocztowy: 64-100
Miejscowość: Leszno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 394801.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 394801.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 474382.45
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły