Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Ogłoszenie dodano: 10.04.2018

Zamawiający: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska, 00-739 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 19.04.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 11.06.2019 18.05.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510116836-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: Przebudowa pomieszczeń dziekanatów, biur wydziałów i korytarza na I piętrze w budynku A należącym do Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541775-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 15310000000000, ul. ul. Komandorska   118/120, 53-345  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 36 80 493, e-mail dzp@ue.wroc.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.ue.wroc.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa pomieszczeń dziekanatów, biur wydziałów i korytarza na I piętrze w budynku A należącym do Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
K-DZP.362.1.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: "Przebudowa pomieszczeń,dziekanatów i korytarza na I piętrze w budynku A należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu." Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz w załącznikach stanowiących integralną część SIWZ i określających zakres robót będących przedmiotem niniejszego postępowania: Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ i w załączniku nr 5 do SIWZ oraz Dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45214400-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 692000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Solido Invest Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Okulickiego 45
Kod pocztowy: 51-216
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 851160
Oferta z najniższą ceną/kosztem 851160
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 851160
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500110051-N-2018 z dnia 17-05-2018 r.
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541775-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 1102681500000, ul. ul. Stępińska  19/25, 00-739   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 318 60 00, e-mail zp@szpitalczerniakowski.waw.pl, faks 22 318 63 41.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalczerniakowski.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
33/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Usługi transportu sanitarnego pacjentów karetką typu S, P, T a) Zadanie nr 1 - Usługi transportu sanitarnego karetką typu S z zespołem specjalistycznym, b) Zadanie nr 2 - Usługi transportu sanitarnego karetką typu P z zespołem podstawowym c) Zadanie nr 3 - Usługi transportu sanitarnego pacjentów karetką typu T transportową UWAGA !!! Zamawiający zastrzega jednak obowiązek składania oferty przez Wykonawcę na całość usługi w ramach wszystkich części. 1.3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Zadanie nr 1 - Usługi transportu sanitarnego karetką typu S z zespołem specjalistycznym a) Transport sanitarny karetką typu S z zespołem specjalistycznym (w skład którego wchodzą co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny) -zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1868). b) W skład zespołu, o którym mowa wchodzi kierowca, w przypadku, gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kat. B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.). Kierowca musi spełniać wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, 904, 1241, 1579 z późn. zm.). c) Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. d) Usługi transportu sanitarnego muszą spełniać wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.). e) Zakres świadczonej usługi: transport sanitarny pomiędzy Zamawiającym, a innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej/Sp. z o.o. świadczony całodobowo (w dni robocze, w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni świąteczne). f) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ. 2) Zadanie nr 2 - Usługi transportu sanitarnego karetką typu P z zespołem podstawowym a) Transport sanitarny karetką typu P z zespołem podstawowym (w skład którego wchodzą co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka lub ratownik medyczny) -zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1868). b) W skład zespołu, o którym mowa wchodzi kierowca, w przypadku, gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kat. B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.). Kierowca musi spełniać wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, 904, 1241, 1579 z późn. zm.). c) Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. d) Usługi transportu sanitarnego muszą spełniać wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.). e) Zakres świadczonej usługi: transport sanitarny pomiędzy Zamawiającym, a innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej/Sp. z o.o., oraz pomiędzy Zamawiającym, a miejscem przebywania pacjentów świadczony w godzinach 16.00-8.00 w dni robocze oraz całodobowo (w soboty i w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni świąteczne). f) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ. 3) Zadanie nr 3 - Usługi transportu sanitarnego pacjentów karetką typu T transportową a) Transport sanitarny karetką transportową typu T z zespołem (w skład którego wchodzi kierowca lub kierowca i sanitariusz). b) Kierowca musi spełniać wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w Rozdz. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, 904, 1241, 1579 z późn. zm.). c) Kierowcy obsługujący pojazdy muszą posiadać zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie pierwszej pomocy medycznej. d) Sanitariusz musi posiadać kwalifikacje sanitariusza zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 151 poz. 896). e) Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. f) Usługi transportu sanitarnego muszą spełniać wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.). g) Zakres świadczonej usługi: transport sanitarny pomiędzy Zamawiającym, a innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej/Sp. z o.o., oraz pomiędzy Zamawiającym, a miejscem przebywania pacjentów świadczony w godzinach 16.00-8.00 w dni robocze oraz całodobowo (w soboty i w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni świąteczne). h) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ. 1.4. Pełny zakres przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy określony jest w: 1) „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ; 2) „Formularzu asortymentowo-cenowym”, stanowiącym załącznik nr 3B – S, P , T do SIWZ; 3) „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 1.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie - maksymalnie do 20 % całkowitej wielkości zamówienia podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania umowy. 1.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i wyszczególnionego w Załączniku nr 3 do SIWZ w zakresie łącznej wartości przedmiotu zamówienia/ całkowitej wartości umowy brutto – zmianę tę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje. Zmiany te nie mogą powodować zwiększenia łącznej wartości umowy brutto, na jaką została zawarta 1.7. W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 1) Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 2) Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. 3) Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność oferowanych produktów. 1.8. Zamawiający przewiduje stawianie w niżej wymienionym zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), o których mowa w art. 29 ust. 3 a ww. ustawy: 1) Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się, iż zatrudni na umowę o pracę min. 3 osoby, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., skierowane do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności tj.: kierowania pojazdami świadczącymi usługi na rzecz Zamawiającego, na cały okres realizacji przedmiotu umowy. 2) Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w pkt 1) i przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt 1) tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego np. zanonimizowaną kopie umowy o pracę, oświadczenie własne Wykonawcy itp.): a) Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. czynności będą w okresie realizacji Umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). b) Oświadczenie własne Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 3) Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w pkt 1) może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca ma obowiązek, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawienia dowodów, o których mowa w pkt 2), potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt 1). Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt 2) nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze. 4) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy, jako załącznik do faktury, sprawozdanie (oświadczenie własne Wykonawcy/Podwykonawcy) dotyczące czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1). 5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w zakresie niedopełnienia warunku o którym mowa w pkt 1), bądź Wykonawca nie przedstawi dokumentów o których mowa w pkt 2) lub przedłożone dokumenty nie potwierdzają postawionego warunku o którym mowa w pkt 1) Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została określona w „Projekcie umowy”. 6) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał podwykonawców do zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) oraz do dokumentowania i przekładania stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do podwykonawców. 7) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

Dodatkowe kody CPV: 60130000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 218617.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Luk Trans Łukasz Kępka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Amundsena 3 m 32
Kod pocztowy: 02-776
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 219331.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 219331.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 358242.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły