Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1450D w Bukowicach na odcinku od ul. Brzozowej do budynku nr 150

Ogłoszenie dodano: 06.03.2018

Zamawiający: Gmina Krośnice, ul. Sportowa, 56320 Krośnice (Dolnośląskie)

Miejsce: Krośnice

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 21.03.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 12.04.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Krośnice: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1450D w Bukowicach na odcinku od ul. Brzozowej do budynku nr 150
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krośnice, krajowy numer identyfikacyjny 93193470400000, ul. ul. Sportowa  4 , 56320   Krośnice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 846 019, e-mail jkrzywinski@ug.krosnice, faks 713 846 015.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.krosnice.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.krosnice.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1450D w Bukowicach na odcinku od ul. Brzozowej do budynku nr 150
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1450D w Bukowicach na odcinku od ul. Brzozowej do budynku nr 150. Nazwy i kody (CPV) grup, klas i kategorii robót: • 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę • 45113000-2 Roboty na placu budowy • 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne • 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne • 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu • 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby • 45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych • 45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych • 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg • 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych • 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg • 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ ZAŁĄCZNIKI: Załącznik Nr 8 do SIWZ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 9 do SIWZ dokumentacja projektowa Załącznik Nr 10 do SIWZ przedmiar robót oraz zalecane obmiary pobrane z natury (zalecana wizja terenowa Wykonawcy) na miejscu przyszłej budowy. Załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do skalkulowania ceny oferty i jej sporządzenia. Przedmiar robót stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienie ma jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości robót wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru i obmiaru robót, jak również wszystkich pozostałych robót lub prac, bez których nie można wykonać zamówienia, między innymi: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymanie zaplecza budowy, wywóz nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45233260-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45113000-2
45110000-1
45111000-8
45111220-6
45112000-5
45233121-3
45233225-2
45233220-7
45233141-9
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie znajdowania się w sytuacji finansowej Wykonawca musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz dowodem opłaty składki.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie posiadania zdolności zawodowej Wykonawca musi wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie (2) roboty budowlane w zakresie których (każdej z nich) wykonano roboty polegające na budowie, rozbudowie i przebudowie chodników, ciągów rowerowych, lub pieszo – rowerowych, lub samochodowych, lub placów manewrowych, lub parkingów o nawierzchni z kostki betonowej, o wartości brutto o nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) każda i załączy dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Przez dwie (2) roboty budowlane Zamawiający rozumie roboty budowlane wykonane na podstawie dwóch umów lub w ramach dwóch zadań inwestycyjnych. W zakresie zdolności technicznej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. • kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, posiadającym minimum pięcioletnie (5) doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami na stanowiskach: kierownik budowy lub kierownik robót, Przez „doświadczenie zawodowe” należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert jako czynny zawodowo kierownik budowy lub kierownik robót. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (1.01.1995r.), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, polegające na wykonaniu co najmniej dwie (2) roboty budowlane w zakresie których (każdej z nich) wykonano roboty polegające na budowie, rozbudowie i przebudowie chodników, ciągów rowerowych, lub pieszo – rowerowych, lub samochodowych, lub placów manewrowych, lub parkingów o nawierzchni z kostki betonowej, o wartości brutto o nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) każda wraz dowodami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 5 do SIWZ. Przez dwie (2) roboty budowlane Zamawiający rozumie roboty budowlane wykonane na podstawie dwóch umów lub w ramach dwóch zadań inwestycyjnych; b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ, c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Kosztorys ofertowy sporządzonego w oparciu o załączony przedmiar robót, STWIOR i dokumentację projektową
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 21.03.2018 r. do godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gmina w Krośnicach w Banku Spółdzielczym w Miliczu o /Krośnice nr 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004 z adnotacją: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1450D w Bukowicach na odcinku od ul. Brzozowej do budynku nr 150" Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 21.03.2018 r. do godz. 10:00. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty w formie oryginału. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela oraz wskazywać termin obowiązywania, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. Wadium wniesione przez jednego ze Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną uważa się za wniesione prawidłowo. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dokumenty wadialne (gwarancja) wystawione w walutach obcych innych niż złoty polski zostaną przeliczone przez Zamawiającego dla potrzeb oceny wniesienia wadium w wymaganej wysokości, według średniego kursu złotego dla danej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje informacje. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem tego Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy zwróci wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zgodnie z treścią przepisu art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego wyłącznie wtedy gdy: 1.odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2.Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3.zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena zamówienia60,00
Termin płatności 20,00
Okres gwarancji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
6. Stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjętych w PFU warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowych warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej, d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. W razie zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej Zamawiający i Wykonawca mogą w drodze stosownego aneksu wydłużyć termin realizacji Zamówienia o okresy niezbędne do usunięcia przeszkód w prowadzeniu prac lub okresy, w których prowadzenie prac było niemożliwe lub znacząco utrudnione, bądź o okres, na jaki zgodę wyraziła instytucja zarządzająca. 2) zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn obiektywnych o uzasadnionym charakterze, 3) zmiany technologiczne w sposobie spełnienia świadczenia w szczególności: a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia lub było uzasadnione względami funkcjonalno – użytkowymi bądź usprawnieniem procesu budowy, b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. W razie zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej Zamawiający i Wykonawca mogą w drodze stosownego aneksu odpowiednio zmienić sposób wykonania świadczenia. Zmiana dokonana w tym trybie może powodować zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w tym jego zwiększenie o kwotę niezbędną do pokrycia kosztów wynikłych ze zmiany technologii wykonania zamówienia ustaloną na podstawie kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys różnicowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 4) Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, rezygnacja z wykonania części robót budowlanych, zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem Zamawiającego, ograniczenie części zakresu rzeczowego w sytuacji braku ekonomiczno – społecznych przesłanek do jego realizacji W razie zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej Zamawiający i Wykonawca mogą w drodze stosownego aneksu odpowiednio zmienić zakres przedmiotu umowy i/lub zmienić (zmniejszyć wysokość wynagrodzenia umownego). Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi o kwotę stanowiącą wartość robót/prac zaniechanych/niewykonanych, ustaloną w oparciu o kosztorys różnicowy, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zaniechanych/ niewykonanych. Kosztorys różnicowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzeniu przez zamawiającego; 5) Zmiany danych identyfikacyjnych - zmiana numerów kont bankowych, przedstawicieli stron, osób przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy itp. z przyczyn obiektywnych o uzasadnionym charakterze. 6) Zmiana zakresu podwykonawstwa (zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie, zmiany części zamówienia którą Wykonawca zamierzał zlecić podwykonawcom, wprowadzenie podwykonawcy w przypadku gdy Wykonawca oświadczył w ofercie, iż wykona przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców) ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia lub ze względu na okoliczności związane z przebiegiem procesu inwestycyjnego. 7) Zmiana zasad i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego. 7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminów wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia, w tym do przejściowego ich wstrzymania lub ograniczenia zakresu w razie wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany terminów umownych zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla uniknięcie kolizji. Zamawiający zastrzega możliwość wykonania robót zamiennych rozumianych również jako „rozwiązania zamienne” polegających na wykonaniu innych robót budowlanych niż te, które zostały przewidziane w dokumentacji projektowej, a których wprowadzenie jest uzasadnione względami funkcjonalno – użytkowymi lub/i usprawnieniem procesu budowy, pod warunkiem że będą co najmniej równoważne z rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji, a Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Wprowadzenie robót zamiennych może prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w tym jego zwiększenia o kwotę niezbędną do pokrycia wynikłych stąd kosztów, ustaloną na podstawie kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys różnicowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 8. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości wynagrodzenia w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 357 kodeksu cywilnego z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, równej co najmniej 50 % wartości zamówienia. 9. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 1) zostanie zawarta w formie pisemnej, 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły