ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH

Ogłoszenie dodano: 02.03.2018

Zamawiający: Gmina Lubin, Władysława Łokietka, 59-300 Lubin (Dolnośląskie)

Miejsce: Lubin

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.03.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 10.05.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Lubin: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych" związane z realizacją operacji typu "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem i ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi 63,63%.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubin, krajowy numer identyfikacyjny 39064754100000, ul. Władysława Łokietka  6 , 59-300   Lubin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (76) 8403100, e-mail zamowienia@ug.lubin.pl, faks (76) 8403140.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
GMINA LUBIN – URZĄD GMINY W LUBINIE, 59-300 LUBIN, UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 6

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZKLARACH GÓRNYCH
Numer referencyjny: OR.271.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych. 1) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z rozbudową i przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków, w ramach zadania pn Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych, na terenie działki nr 44/47 w obrębie ewidencyjnym Szklary Górne. Na działce nr 44/47 zlokalizowana jest istniejąca, czynna oczyszczalnia ścieków o przepustowości Q 225m3/dobę, składająca się min. z: pompowni ścieków, dwuzbiornikowego reaktora biologicznego wielofunkcyjnego BIOMARIN, komory zagęszczania osadu, komory pomiarowej, budynku socjalnego i agregatu prądotwórczego. Teren przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią ani w obszarze zagrożonym osuwiskami. Teren oczyszczalni uzbrojony jest w sieci między obiektowe, kanalizację sanitarną oraz sieć energetyczną i wodociągową. Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego oraz nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja prac budowlano-montażowych przewiduje budowę i przebudowę obiektów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni, tj. a) przebudowę pompowni ścieków surowych; b) budowę instalacji mechanicznego podczyszczania ścieków doprowadzanych siecią kanalizacyjną (budowa sito-piaskownika o wymiarach 7,0x1,5m, przepustowości 10dm3/s, wykonany w wersji ocieplonej); c) budowę stacji zlewni ścieków dowożonych sprzętem asenizacyjnym (kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych wyposażonej w sito o prześwicie 6,0mm w wersji ogrzewanej o mocy 3,5kW, stacja zlewna o wymiarach 3,2x2,0x2,5m wraz z wyposażeniem); d) budowę zbiornika retencyjno-uśredniającego dla ścieków podczyszczonych mechanicznie (zbiornik żelbetowy o pojemności 120 m3, całkowicie zamknięty, wyposażony w system mieszania i pompy ściekowe, z kompletnym osprzętem, wymiary 8,50x6,00x3,00m); e) przebudowę istniejącego reaktora biologicznego BIOMARIN (wymiana urządzeń technologicznych oraz przebudowa istniejącego systemu napowietrzania, montaż mieszadeł); f) montaż nowych dmuchaw napowietrzających w obudowie dźwiękochłonnej i zadaszonej wiacie; g) wymianę urządzeń technologicznych w tym przebudowę istniejącego systemu napowietrzania komory stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego (zastosowanie napowietrzania komory poprzez system dyfuzorów średniopęcherzykowych zamocowanych przy dnie komory stabilizacji osadu); h) montaż kompletnej linii do odwadniania i higienizacji osadu (dostarczenie prasy sitowo-taśmowej o wydajności 4-6 m3/h wraz z urządzeniami towarzyszącymi (pompa osadu, pompa płucząca, mieszacz osadu z polielektrolitem, stacja przygotowania polielektrolitu, macerator. Prasa zainstalowana w budynku socjalno-technologicznym); i) dostarczenie i montaż silosu wapna o poj. 10,0 m3 z przenośnikiem ślimakowym oraz dozownikiem wapna; j) przebudowę poletek osadowych (likwidację dwóch z czterech istniejących kwater wraz z przebudową dwóch pozostałych, utylizacją osadu, wymianą rurociągów doprowadzających i odprowadzających osad oraz wymienioną warstwy filtracyjnej); k) wykonanie zagospodarowania terenu wraz drogami, chodnikami, zielenią i małą architektura oraz oświetleniem (budowa dróg, placów manewrowych z kostki brukowej szarej o grubości 8cm z stabilizacją i podbudową, rozbiórką istniejącego nasypu h=1,0 m oraz fragmentu ścieżki o powierzchni ok. 85 m2 ); l) budowę sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz sterowania, w tym wykonanie rozdzielnicy głównej oczyszczalni RGO, automatyki, pomiarów i sygnalizacji pracy oczyszczalni ścieków, instalacji elektrycznej w pompowni ścieków, w zbiorniku retencyjno-uśredniającym, w reaktorach biologicznych, w komorze stabilizacji osadu, wykonanie tablic zasilająco-sterownicze do lokalnego sterowania urządzeniami TP, TP1 i TD, wykonanie linii kablowych nN zasilających, sterowniczych i pomiarowych na terenie oczyszczalni, instalację dodatkowej ochrony od porażeń oraz wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej z wykorzystaniem istniejących słupów oświetleniowych, m) budowę i konfigurację systemu sterowania procesami technologicznymi w oparciu o system typu SCADA; n) rozbiórkę istniejącego budynku socjalnego wraz z wywiezieniem i utylizacją; o) budowę budynku socjalno-technologicznego o powierzchni zabudowy 57,44 m2 o konstrukcji stalowej z obudową z płyt warstwowych wraz z instalacjami wewnętrznymi tj. przyłączem i instalacją wodociągową (ciepła i zimna woda), przyłączem i instalacją kanalizacji sanitarnej, instalacją wentylacji, instalacją grzewczą; p) budowę wiaty o powierzchni zabudowy 27,92 m2 o konstrukcji stalowej pokrytej dachem jednospadowym z blachy trapezowej powlekanej; r) budowę między - obiektowych sieci technologicznych, w tym:sieć wodociągowa Ø32PE 100, SDR 17 L=48 m(doprowadzenia wody do projektowanego sito-piaskownika), rurociąg tłoczny osadu Ø90PE 100, SDR 17, L=51 m (odprowadzenie osadu nadmiernego z komory stabilizacji do budynku socjalno-technologicznego), rurociąg tłoczny o Ø32 PE 100, SDR 17, L=32 m (do płukania prasy sitowo-taśmowej - wykorzystanie ścieków oczyszczonych), przelew awaryjny i rurociąg opróżniający zbiornik o średnicy Ø160, podłączenie do studzienki kanalizacyjnej, L=13m, wymiana rurociągów Ø90 i Ø110, doprowadzających osad nadmierny na poletka osadowe z komory stabilizacji i reaktorów biologicznych, L=69m. Wszystkie konstrukcje i elementy stalowe należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi według załączonej do SIWZ Instrukcji wykonania i odbioru powłok antykorozyjnych. Sposób prowadzenia prac winien zapewniać ciągłość pracy istniejącej oczyszczalni ścieków. Przed popisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do ustanowienia branżowych kierowników robót w specjalności drogowej, instalacyjnej i sanitarnej wraz ze złożeniem oświadczeń o podjęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień oraz dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej Izby samorządu zawodowego. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa udostępniona ze SIWZ dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. 3) W celu dostosowania funkcjonalności obiektów dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, zaprojektowano obiekt budowlany bez barier architektonicznych. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm) osoby wykonujące następujące czynności: 1) pracowników niższego szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie organizowania i realizacji robót budowlanych, 2) pracowników fizycznych, wykonujących w trakcie realizacja przedmiotu zamówienia czynności w zakresie: a) robót konstrukcyjno-budowlanych i montażowych, b) robót ziemnych, porządkowych i wykończeniowych, c) robót konstrukcyjnych dróg, placów, chodników, d) robót elektrycznych, automatyki i sterowania, e) robót sanitarnych (instalacyjno-kanalizacyjnych). Wymagania dotyczące zatrudnienia ww. osób, zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Umowa reguluje także: sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, sankcje z tyt. niespełnienia tych wymagań, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45252200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311200-2
45213000-3
45110000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres tego zamówienia obejmować będzie około 30 % wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu prac podobnych do zakresu zamówienia podstawowego (powtórzeniu podobnych robót budowlanych). Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielone zostanie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy tego zamówienia. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane: - zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację, - umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, przygotowanego w oparciu o przedmiar robót, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego, - ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost, - przedmiot zamówienia zostanie opisany za pomocą dokumentacji projektowej, - termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu zamówienia, - wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, - Zamawiający będzie wymagał na przedmiot zamówienia udzielenia gwarancji na okres taki sam jak okres udzielania gwarancji w zamówieniu podstawowym, - kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe, - obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 200
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia – nie dłuższy niż 200 dni licząc od daty podpisania umowy. Wykonawca może zaoferować termin wykonania zamówienia krótszy niż wskazany powyżej na zasadach określonych w Rozdziale XV pkt B SIWZ. Wymagana gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy - co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji określa wzór umowy załączony do SIWZ. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji na zasadach określonych w Rozdziale XV pkt C SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1. posiada zdolność zawodową. 1/ Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, roboty obejmujące: - co najmniej 1 zadanie obejmujące wykonanie (budowę, przebudowę lub rozbudowę) oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Q=100m3/dobę z reaktorami biologicznymi wykonanymi jako zbiorniki żelbetowe o wartości robót minimum 1 mln zł brutto. 2/ Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje: - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
A) Wykaz wykonanych robót budowlanych z  podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane - zgodnie z  Załącznikiem Nr 5 do SIWZ, B) Dowody (referencje bądź inne dokumenty) określające, że roboty wyszczególnione w Załączniku Nr 5 zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, C) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z  Załącznikiem Nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty - Zobowiązanie podmiotu/ -ów udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – Rozdział IX SIWZ). 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP (zał. nr 4 do SIWZ). 3. Wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta złożona do przedmiotowego postępowania musi być zabezpieczona wadium w kwocie 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi zostać wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i obejmować cały okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin wykonania21,00
okres gwarancji19,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania w przypadku zaistnienia następujących okoliczności przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu tj.: 1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w: umowie, STWiOR, normach oraz innych przepisach prawa wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania placu budowy, konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej lub dokumentów formalno-prawnych w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; c) gdy wystąpi awaria istniejącej instalacji oczyszczalni ścieków uniemożliwiająca dalsze prowadzenie prac, która nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowany przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerwy lub przestoju. d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; e) w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści umowy na podstawie art 144 ust. 1 pkt. 2, pkt. 3 i pkt 6 prawa zamówień publicznych, w związku z zaistnieniem sytuacji opisanej w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt. 3 i pkt 6 prawo zamówień publicznych i zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego), o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych wykonawcy dodatkowych robót budowlanych. f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres wstrzymania prac przez uprawniony organ uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; g) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny na przeprowadzenie dodatkowych badań lub ekspertyz); h) gdy wystąpią opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres opóźnienia organu administracji); i) gdy wystąpią istotne wady dokumentacji projektowej, których usunięcie wstrzymuje wykonanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad dokumentacji projektowej. j) gdy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowany przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerwy lub przestoju. k) wystąpienia siły wyższej, tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne, uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie przewidzianym w umowie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; l) gdy wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających z wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy. m) gdy wystąpi konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego. W takim przypadku Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy. n) gdy wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przy realizacji przedmiotu umowy. o) gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy. W takim przypadku cena brutto określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadające po wprowadzeniu zmienionej stawki podatku VAT ulegnie zmianie w taki sposób, aby cena netto pozostała niezmieniona; p) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 2) Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres robót objętych zamówieniem. O ograniczeniu zakresu robót Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. W przypadku ograniczenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót. Wartość ta będzie ustalana według kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy. 3) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy w trakcie trwania umowy albo zmiany zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę. 4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej nie później, niż 3 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek osoby za wyjątkiem nieprzewidzianych okoliczności nadzwyczajnych (np. śmierć, ciężka choroba). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikająca z braku kierownika budowy/robót, będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły