Modernizacja układu stanowiska krat i układu odprowadzania skratek na obiekcie przepompowni głównej w Ostrowie Wielkopolskim

Ogłoszenie dodano: 02.03.2018

Zamawiający: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Partyzancka, 63400 Ostrów Wielkopolski (Wielkopolskie)

Miejsce: Ostrów Wielkopolski

Rodzaj przetargu: dostawy

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 19.03.2018, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.: Modernizacja układu stanowiska krat i układu odprowadzania skratek na obiekcie przepompowni głównej w Ostrowie Wielkopolskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., krajowy numer identyfikacyjny 25052134316113, ul. ul. Partyzancka  27 , 63400   Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7387705, 7387706, e-mail pwik@wodkan.com.pl, faks 627 353 690.
Adres strony internetowej (URL): www.wodkan.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wodkan.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wodkan.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Partyzancka 27, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja układu stanowiska krat i układu odprowadzania skratek na obiekcie przepompowni głównej w Ostrowie Wielkopolskim
Numer referencyjny: BZP/KRAT/06/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: Modernizację stanowiska krat w zakresie dostawy i montażu: - jednej fabrycznie nowej kraty (typ kraty grzebieniowa, prętowa) na stanowisko nr 2, - fabrycznie nowego układu transportu skratek do prasopłuczki, - fabrycznie nowej prasopłuczki skratek, - fabrycznie nowej szafy sterowniczej z możliwością zintegrowania z szafą istniejącą sterującą kratą na drugim kanale w zakresie układu transportu, płukania i prasowania skratek. Opis stanu istniejącego Na przepompowni głównej ścieków w Ostrowie Wielkopolskim mechaniczne oczyszczanie ścieków odbywa się w budynku krat. Budynek krat składa się z dwóch kondygnacji, parteru i części podziemnej. W budynku tym, między kondygnacjami, na dwóch kanałach dopływowych zamontowane są dwie kraty mechaniczne rzadkie, pionowe, typu MKP-4900/900/25. Krata ta zamontowana jest w kanale o wymiarach: szerokość 900 mm, głębokość 1200mm. Na kanałach przed i za kratami zainstalowane są zastawki umożliwiające wyłączenie z ruchu każdej z krat. Skratki z krat gęstych zrzucane są do praski skratek poprzez poziomy transporter ślimakowy. Z praski skratki podawane są do pojemnika znajdującego się na parterze. Wyżej wymienione urządzenia dobrane zostały dla średniego przepływu dobowego ścieków Qdśr = 26000 m3/d. Zakres modernizacji stanowiska krat: - dostawa i montaż 1 szt., mechanicznej kraty grzebieniowo prętowej, - dostawa i montaż 1 szt., układu transportu skratek do prasopłuczki, - dostawa i montaż 1 szt., prasopłuczki skratek, - dostawa i montaż 1 szt., szafy sterowniczej i zintegrowanie z szafą istniejącą sterującą kratą na drugim kanale w zakresie układu transportu, płukania i prasowania skratek, - wykonanie innych robót instalacyjnych niezbędnych do prawidłowego montażu i eksploatacji urządzeń, w szczególności instalacyjnych robót elektrycznych, - rozruch technologiczny zamontowanych urządzeń oraz szkolenie załogi. Wymagany stan po modernizacji dla stanowiska kraty nr 2 Kratę dobrać należy dla maksymalnego przepływu godzinowego: Qhmax = 1389.6 m3/h. W celu zwiększenia efektywności separacji skratek należy zmniejszyć prześwit dla pionowej, mechanicznej kraty rzadkiej do 20 mm. Wymogi technologiczne i techniczne dla urządzeń: Poniższe elementy powinny stanowić jedną dostawę i pochodzić w całości od jednego dostawcy posiadającego autoryzowany serwis oraz magazyn części zamiennych na terenie Polski. Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych (wymaga się, by co najmniej 2 urządzenia o parametrach nie gorszych niż opisane były sprawdzone w minimum rocznej eksploatacji). Krata grzebieniowa, prętowa – szt. 1 • wymiary prętów – 60mm x 8/5 mm • szerokość kanału - 900 mm • szerokość rusztu kraty – nie mniej niż 652 mm • wysokość rusztu kraty – nie mniej niż 2000 mm • kąt instalacji - 85° • część cedząca - igłowy profil prętów cedzących o zakończeniu hydrodynamicznym od strony napływu (kształt spadającej kropli wody) zapewniający najniższe straty hydrauliczne oraz zapobiegający blokowaniu skratek, nie dopuszcza się prostokątnego lub okrągłego przekroju prętów cedzących; • powyżej kanału blacha uniemożliwiająca zakleszczanie się zanieczyszczeń; • strefa zrzutu skratek wyposażona musi być w zdejmowalną osłonę zamykaną na kluczyk wyposażoną w uszczelnienie, • pokrywy inspekcyjne od strony na napływu (powyżej poziomu kanału) zamykane na kluczyk wyposażone w uszczelnienie, • otwory rewizyjne umożliwiający rozpięcie łańcucha od zewnętrznej strony kraty, • łatwe w wymianie elementy zgarniające skratki zamontowane niezależnie od siebie na łańcuchu napędowym (czyszczenie grzebieni przy pomocy zgrzebła beznapędowego); • minimum 5 niezależnych elementów czyszczących penetrujących w pełni przestrzenie między prętami powierzchni cedzącej – co pozwala na maksymalne czyszczenie rusztu cedzącego przy dużym obciążeniu kraty, • urządzenie musi zapewnić możliwość zwiększenia ilości elementów czyszczących bez konieczności zmiany łańcucha napędowego, • łańcuch napędowy z kompletem kół łańcuchowych, prowadzony w bocznych profilach ochronnych, • łożyskowanie: - górne, łożyska kołnierzowe, - dolne, odporne na zużycie, bezobsługowe łożysko ceramiczne, • wykonanie materiałowe: cała konstrukcja kraty wraz z pokrywami - stal nierdzewna nie gorsza niż 1.4307 poddana w całości pasywacji przez zanurzanie w kąpieli kwaśnej, za wyjątkiem armatury, sprężyn tarczowych, elementów zgarniających, napędu i łożysk itp. Łańcuch i koła łańcuchowe wykonane z odpornej na ścieranie stali hartowanej z ochronnymi rolkami z tworzywa sztucznego. Łańcuch i kółka łańcuchowe galwanizowane i chromowane, • dopuszcza się zastosowanie nie więcej niż jednego napędu: - moc napędu nie większa niż 0,75 kW; - zabezpieczenie Ex: II2GEExeIIT3 - IP 65 - elektromechaniczna kontrola momentu obrotowego, zabezpieczająca kratę przed uszkodzeniem w chwili przeciążenia kraty, krata posiada możliwość pracy rewersyjnej w celu usunięcia elementu blokującego (np. kamienia) – napęd dodatkowo zintegrowany z jednostką naciągającą łańcuch. Układ transportu skratek do prasopłuczki – szt. 1 • wysokość zrzutu - dostosowana do odbioru przez prasopłuczkę skratek, • dwa hermetyczne leje zasypowe (dopasowane do wysokości zrzutu nowej oraz obecnie eksploatowanej kraty), • awaryjny zrzut skratek umiejscowiony bezpośrednio przed prasopłuczką skratek – wyposażony w zasuwę nożową ręczną, • wysokość zrzutu awaryjnego z przenośnika – zapewniająca przestrzeń wolną nie mniej niż 640 mm od posadzki, • proces transportu w pełni hermetyczny; • koryto u-kształtne zamykane od góry hermetyczną pokrywą umożliwiającą rewizję na całej długości przenośnika, • przepustowość: dostosowana do odbioru i transportu skratek z dwóch krat (nowej oraz obecnie eksploatowanej), • transporter skratek: - ślimakowy – wałowy (na całej długości), - średnica przenośnika ślimakowego: min 270 mm, • wykonanie materiałowe: wszystkie elementy urządzenia - w tym przenośnik ślimakowy - mające kontakt z medium (za wyjątkiem armatury, łożysk, napędów itp.) wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż DIN 1.4307 poddanej w całości pasywacji poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej; • dopuszcza się zastosowanie nie więcej niż jednego napędu o mocy nie większej niż 1,1 kW, Prasopłuczka skratek – 1 szt. Prasopłuczka powinna składać się z następujących elementów i zapewniać następujące procesy i efekty: • płukanie prasowanie skratek realizowane w jednym urządzeniu przez jeden przenośnik ślimakowy oraz dodatkowy agregat hydrauliczny, • wydajność dopasowana do odbioru skratek z dwóch krat (nowej oraz obecnie eksploatowanej), • wymagana sucha masa po wypłukaniu i sprasowaniu nie mniej niż 40 % s.m., • perforacja czyszczona za pomocą łatwo demontowalnych szczotek zamocowanych na przenośniku ślimakowym, • lej zasypowy prasopłuczki wyposażony pokrywę rewizyjną w uszczelnianą klapę rewizyjną zamykaną na kluczyk, • automatyczne płukanie skratek oraz strefy prasowania przez układ dysz, • zapotrzebowanie wody nie więcej niż 3 l/s przy ciśnieniu 4 – 5 bar, • elektrozawory przystosowane do wody technologicznej o dopuszczalnej wielkości cząstek do < 200 µm, • rozdzielacz zabudowany na prasopłuczce. rozdzielacz składać się powinien z jednego zaworu automatycznego dla wody podawanej do komory załadowczej oraz płukania. w skład rozdzielacza wchodzi także pełne orurowanie doprowadzające wodę poszczególnych miejsc gdzie odbywa płukanie, • odwodnienie koryta całej powierzchni strefie wlotu skratek, • perforacja skratek rv 5-10 tj. prześwit względny perforacji 23 % (+ /> 2 %), • rura wynoszącą skratki powinna się rozszerzać w kierunku wylotu, rynna zakończona tzw. workownicą do montażu worka, wykonana z tworzywa łączona kołnierzowo z rynną wyrzutową, worek rozwijany długości L min 80 mb, • średnica ślimaka: minimum 250 mm, • średnica wału ślimaka minimum 80 mm o grubości ścianki minimum 5 mm, • grubość blachy: lej zasypowy, rynna prowadząca ślimak minimum 3 mm, • grubość blachy rury wynoszącej skratki: minimum 2,5 mm, • grubość łopatek ślimaka: w strefie załadunku: min. 10 mm, w strefie prasowania: min. 20 mm dodatkowo utwardzone 65 HRC, • prowadnice w strefie prasowania o grubości min. 6 mm dodatkowo utwardzone 48 HRC, • wykonanie materiałowe prasopłuczki skratek: całe urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej min 1.4307 (AISI 304L), za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk, wytrawianej w całości w kwaśnej kąpieli. Napędy: żywica syntetyczna RAL 5015. Inne komponenty (rolki, węże, itp.) wykonane z materiałów odpornych na korozję. Szafa sterownicza – 1 szt. Szafa wyposażona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji: • szafka stalowa lakierowana IP66, • sterownik PLC swobodnie programowalny, • panel operatorski tekstowy , • sygnały pracy i awarii, • możliwość sterowania ręcznego z pominięciem sterownika, • wyłącznik główny, • wyłącznik awaryjny, • sterowanie kratą, • sterowanie prasopłuczką skratek, • zintegrowanie z szafą istniejącą sterującą kratą na drugim kanale w zakresie układu transportu, prasowania i płukania skratek, • pneumatyczny pomiar poziomu przed kratą, • zabezpieczenie przeciążeniowe kraty , • automat. zabezpieczenie przeciążeniowe dla kraty, • automat. zabezpieczenie przeciążeniowe dla przenośnika ślimakowo-wałowego, • automat. zabezpieczenie przeciążeniowe dla prasopłuczki, • wewnętrzne ogrzewanie szafy z termostatem, • liczniki godzin pracy, • styki beznapięciowe praca/awaria dla kraty oraz płuczki lub komunikacja sieciowa. W ramach ww. zakresu wykonawca zobowiązany jest do: - przygotowania i zabezpieczenia, z zachowaniem najwyższej staranności, terenu prac, - niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy w zakresie p.poż., bhp, - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia montażu, - zapewnienia właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją przedmiotu umowy, - ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności materialnej i cywilnej z tytułu prowadzonych prac, - zgłoszenia do gotowości rozruchu, odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w czynnościach odbiorowych, - pisemnego zapewnienia o usunięciu stwierdzonych wad/usterek. Zaleca się przeprowadzenie w terenie wizji lokalnej i uzyskanie dodatkowych informacji w celu prawidłowej wyceny.

II.5) Główny kod CPV: 45252200-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku, jego ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy 00/100 złote).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia tj: zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej dwie dostawy w zakresie krat grzebieniowo prętowych, pracujące w UE przez okres min. 12 miesięcy o parametrach nie gorszych niż opisane w wymogach dotyczących przedmiotu zamówienia oraz przedłożyć co najmniej dwa wyniki badań potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie stopnia odwodnienia skratek, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i normami
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
). zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, 2). zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu stwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwego organu w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty tych zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3). odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4). oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy, kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu – załącznik nr 4 do IDW
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, 2). wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i normami, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawcy nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr5 do IDW
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy 00/100 zł).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
7. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w następstwie zaistnienia co najmniej jednej z nw. przyczyn: - zawieszenia robót przez zamawiającego, - działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, - szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, - zmian technologii, - zmian producenta urządzeń lub wyposażenia, - wystąpienia robót zamiennych, - zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego, - zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, - siły wyższej. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron umowy, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-19, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły