Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap II w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze ekologicznego transportu i infrastruktury oświetleniowej”.

Ogłoszenie dodano: 11.02.2018

Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, ul. Adama Mickiewicza, 28100 Busko-Zdrój (Świętokrzyskie)

Miejsce: Busko-Zdrój

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 24.10.2017, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 15.01.2021 11.02.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510403437-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.
Miejskie Centrum Usług Socjalnych: usługi ochroniarskie i portierskie na terenie domów pomocy społecznej przy ul. Mącznej 3, ul. Rędzińskiej 66/68, ul. Karmelkowej 25 oraz przy ul. Kaletniczej 8 funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 600916-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 93268454000000, ul. ul. Mączna  3, 54-131  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 769 950, e-mail mzdps@mzdps.wroclaw.pl, faks 713 769 905.
Adres strony internetowej (url): https://www.mcus.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
usługi ochroniarskie i portierskie na terenie domów pomocy społecznej przy ul. Mącznej 3, ul. Rędzińskiej 66/68, ul. Karmelkowej 25 oraz przy ul. Kaletniczej 8 funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MCUS.DZP.373-76/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochroniarskie i portierskie na terenie domów pomocy społecznej przy ul. Mącznej 3, ul. Rędzińskiej 66/68, ul. Karmelkowej 25 oraz przy ul. Kaletniczej 8 funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. 2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV:79710000-4 usługi ochroniarskie, 98341120-2 usługi portierskie. 3. Liczba godzin usług objętych przedmiotem zamówienia świadczonych na terenie poszczególnych domów pomocy społecznej została określona w Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.: 1) obsługę portierni, ochronę osób i mienia w sposób ciągły (całodobowo), przez wszystkie dni robocze, niedziele i święta oraz ustawowo wolne od pracy w czasie trwania umowy, przez jednego pracownika na zmianie, wg ustalonego harmonogramu przez Wykonawcę; 2) stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu obiektów Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu; 3) monitorowanie obiektów oraz terenu wokół obiektów za pomocą systemu dozoru telewizyjnego oraz obchodu terenu; 4) kontrolę ruchu osobowego, prowadzenie ewidencji wydanych/odbieranych kluczy od pomieszczeń, prowadzenie rejestru codziennych raportów, obsługę centrali telefonicznej i łączenie rozmów telefonicznych oraz obsługę centrali ppoż (dotyczy DPS Mączna i DPS Karmelkowa), utrzymanie porządku i czystości wejścia do budynków; 5) podejmowanie działań w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych (napad, włamanie, pożar, powódź i awarie); 6) otwieranie i zamykanie bram wjazdowych oraz furtek wejściowych na pilota lub przez domofon (dotyczy DPS Mączna i DPS Karmelkowa) i ręcznie w przypadku awarii zasilania lub jego braku. Dodatkowo otwarcie furtki na pilota lub ręcznie lub przy użyciu domofonu (dotyczy DPS Mączna i DPS Karmelkowa). Identyfikacja pojazdów i osób wchodzących. 5. Pracownicy ochrony bezpośrednio podlegają Wykonawcy i od niego otrzymują polecenia. 6. Zamawiający może wydawać pracownikom ochrony dyspozycję z pominięciem Wykonawcy, jeżeli polecenia te mieszczą się w przedmiocie umowy, nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa w ochranianym obiekcie. 7. Szczegółowy opis zakresu czynności i odpowiedzialności w ramach usług ochroniarskich i portierskich na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3, ul. Rędzińskiej 66/68, ul. Karmelkowej 25 oraz ul. Kaletniczej 8 zawierają Załączniki nr 7a, nr 7b, nr 7c i nr 7d do SIWZ. 8. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

Dodatkowe kody CPV: 98341120-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 626719.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  14
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Marold 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: biuro@marold.pl
Adres pocztowy: ul. Jeleniogórska 3,
Kod pocztowy: 54-055
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 649014.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 649014.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 816641.28
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500063079-N-2017 z dnia 22-11-2017 r.
Burmistrz Miasta i Gminy: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap II w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze ekologicznego transportu i infrastruktury oświetleniowej”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 600916-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta i Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 52369500000, ul. ul. Adama Mickiewicza  10, 28100   Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 705 200, e-mail urzad@umig.busko.pl, faks 413 705 290.
Adres strony internetowej (url): http://bip.umig.busko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap II w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze ekologicznego transportu i infrastruktury oświetleniowej”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RSID.271.41.2017.ZP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I.1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap II w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze ekologicznego transportu i infrastruktury oświetleniowej”. 2. Wykonawca, opracowujący dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego postępowania, musi oprzeć się na wszystkich obowiązujących przepisach dotyczących budowy dróg publicznych i dróg rowerowych określających standardy tych dróg. 3. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej z podziałem na następujące zadania inwestycyjne: a) Zadanie Nr 1: budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi gminnej w obrębie ulic Wrzosowej, Zachodniej i ulicy Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju. Szacowana długość ścieżki do zaprojektowania wynosi 2,2 km. Powyższe dane mają charakter orientacyjny i podczas prac projektowych mogą ulec zmianie. b) Zadanie Nr 2: budowa ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego w ulicach: Grotta Partyzantów, Bohaterów Warszawy i Langiewicza oraz odcinek łączący ulice Armii Krajowej i aleje Mickiewicza w Busku-Zdroju. Szacowana długość ścieżek do zaprojektowania wynosi 3,5 km Powyższe dane mają charakter orientacyjny i podczas prac projektowych mogą ulec zmianie. c) Zadanie Nr 3: wprowadzenie ruchu rowerowego w formie pasów dla rowerów oraz zmianę docelowej organizacji ruchu w ulicach: Langiewicza, Szaniecka, Bohaterów Warszawy, Kościuszki, Batorego, Jasna, Kusocińskiego, Uchnasta, Młyńskiej, Westerplatte, Waryńskiego, Parkowa (dawna 12-ego Stycznia) w Busku-Zdroju. 4. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wielobranżowych oddzielnie dla poszczególnych odcinków ulic po 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie ogólnodostępnym pdf i dwg, z uwzględnieniem wymogów stawianych przez organy właściwe do wydania stosownych decyzji administracyjnych, zgodnie z: a) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012r. poz. 462), b) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2004r. poz. 463), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.); d) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124); e) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 687; zm.: Dz. U z 2014r. poz. 40 oraz z 2015r. poz. 1211). 2) opracowanie przedmiarów robót dla projektów budowlano-wykonawczych wielobranżowych poszczególnych odcinków ulic po 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie ogólnodostępnym pdf lub arkuszu kalkulacyjnym, 3) opracowanie kosztorysów inwestorskich dla projektów budowlano-wykonawczych wielobranżowych poszczególnych odcinków ulic zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.) - po 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie ogólnodostępnym pdf, lub arkuszu kalkulacyjnym. 4) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie ogólnodostępnym pdf, 5) uzyskanie na swój koszt decyzji środowiskowej, jeżeli jest wymagana wraz z opracowaniem kompletnego wniosku wraz z załącznikami, oraz raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 6) uzyskanie na swój koszt decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego w przypadku konieczności uzyskania takiej decyzji dla poszczególnych odcinków ulic, 7) uzyskanie na swój koszt wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, sprawdzeń, opracowań, zatwierdzeń i pozwoleń umożliwiających kompleksową realizację inwestycji oraz uzyskanie decyzji ZRID i pozwolenia na budowę, 8) opracowanie projektów docelowej organizacji ruchu z zatwierdzeniami oraz docelowej organizacji ruchu z zatwierdzeniami - po 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formancie ogólnodostępnym pdf, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 9) opracowanie map do celów projektowych, oraz ich aktualizacja na dzień składania wniosku o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej i pozwolenia na budowę, podział działek, operaty, uzgodnienia itp. Zamawiający informuje, że mapy do celów projektowych na terenie powiatu Busko-Zdrój mają klauzulę ważności na okres 6 miesięcy od daty przyjęcia ich do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, 10) opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, 11) uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych dla zastosowanych rozwiązań projektowych, 12) udział w ramach wynagrodzenia, w spotkaniach roboczych oraz konsultacjach z Zamawiającym (w siedzibie Zamawiającego) w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 5. Zakres opracowania projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego musi obejmować: a. Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, b. Projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej dotyczący sieci kanalizacji deszczowej, drenażu drogowego, wraz przyłączami kanalizacji deszczowej zakończonymi wpustami ulicznymi oraz urządzeniami podczyszczającymi w postaci zintegrowanych separatorów ropopochodnych, c. Projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej dotyczący usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną tj. sieciami kanalizacji sanitarnej, sieciami wodociągowymi i sieciami gazowymi, d. Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej dotyczący budowy i przebudowy linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz przebudowy kolidujących napowietrznych i kablowych linii energetycznych będących w zarządzie PGE Rejon Energetyczny Busko. e. Projekt budowlano-wykonawczy branży telekomunikacyjnej dotyczący przebudowy kolidujących napowietrznych i kablowych linii telekomunikacyjnych i światłowodowych, f. uzyskanie wszelkich uzgodnień i warunków technicznych dot. m.in. infrastruktury podziemnej i naziemnej. 6. Wstępne warunki do opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej: 1) konstrukcja ścieżki rowerowej - preferowana nawierzchnia beton asfaltowy AC8S, 2) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni pasa drogowego poprzez zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej i drenażu drogowego, wraz przyłączami kanalizacji deszczowej zakończonymi wpustami ulicznymi oraz urządzeniami podczyszczającymi w postaci zintegrowanych separatorów ropopochodnych, 3) oświetlenie ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych poprzez zaprojektowanie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z poprawą oświetlenia na skrzyżowaniach z drogami publicznymi, 4) zaprojektowanie przebudowy istniejących skrzyżowań z drogami (ulicami) publicznymi i wewnętrznymi z uwzględnieniem bezkolizyjnego ruchu pojazdów, pieszych oraz rowerzystów, zastosowania bezpiecznych przejść dla pieszych (typu azyl) oraz śluz rowerowych, pasów dla rowerów itp., w tym przede wszystkim dostosowania do parametrów technicznych wynikających z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 5) zaprojektowanie zadaszonych stacji rowerowych i parkingów wyposażonych w stojaki i wieszaki dla rowerów oraz zadaszone boksy do przechowywania rowerów. 6) Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe uwzględniały oraz zapewniały: a) wszystkie niezbędne przebudowy istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi i wewnętrznymi, zjazdów indywidualnych oraz publicznych, dojść pieszych w tym wejść na posesje, działki lub do budynków przyległych do projektowanej ścieżki b) wszystkie niezbędne przebudowy lub budowy drogowych obiektów inżynierskich tj. przepustów, kładek, mostów itp. w tym również obiektów inżynierii wodnej jak rowy otwarte oraz odcinki rowów krytych, wylotów kanalizacyjnych oraz kanałów. c) szerokość wydzielonej ścieżki rowerowej powinna wynosić 2,0-2,5 m, natomiast w przypadku ciągu pieszo-rowerowego szerokość powinna wynosić 3,5-4,0 m, dopuszcza się odstępstwa, jednak na każde takie odstępstwo Zamawiający musi udzielić zgody, d) regulację wysokościową oraz ewentualną przebudowę lub wymianę włazów kanalizacyjnych, zasuw, hydrantów lub innych elementów uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zlokalizowanych na trasie ścieżki rowerowej, e) zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego jak bariery, poręcze itp. w miejscach szczególnie niebezpiecznych, f) usunięcie kolizji z ewentualną przebudową sieci (podziemnej i napowietrznej) i innych elementów infrastruktury znajdującej się w obrębie opracowania, g) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącymi sieciami podziemnymi i naziemnymi oraz innymi obiektami do obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia należy opracowanie projektu zabezpieczenia danej sieci, obiektu lub usunięcia kolizji. h) Przy projektowaniu i ustalaniu zakresu kolizji uwzględnić należy przepisy ustaw z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.), w szczególności przepisy art. 32, 38 i 39 tej Ustawy. W związku z powyższym na etapie uzgodnień należy informować gestorów sieci, iż ich wymagania będą uwzględniane zgodnie z wyżej cytowanymi zapisami ustawowymi. Ponadto Wykonawcę niniejszego zamówienia zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o warunkach stawianych przez gestorów sieci. Wymagania gestorów sieci wykraczające poza zakres wynikający z kolizji danej sieci z projektowanym układem drogowym, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac projektowych. i) inwentaryzację zieleni kolidującej z projektowanym przebiegiem ścieżki rowerowej. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do dołączenia do dokumentacji projektowej oświadczenia, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 8. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskanymi decyzjami lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkami technicznymi (z uwzględnieniem zmian w przepisach w trakcie realizacji zamówienia), a w szczególności: - ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 29 ust. 1-3 i art. 30 ust. 1-5 ustawy - ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 9. Kompletna dokumentacja projektowa objęta przedmiotem zamówienia musi umożliwiać przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 10. Opracowana dokumentacja projektowa będzie służyła do opisania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Wykonawca nie może wskazywać w dokumentacji projektowej (w szczególności w specyfikacjach technicznych) nazw własnych produktów bądź producentów dotyczących określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. 11. Zakres prac projektowych z uwzględnieniem warunków zagospodarowania terenu: 11.1 Zadanie nr 1: 1) Ścieżka rowerowa w pasie drogowym drogi gminnej w Busku-Zdroju na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 973 do skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy oraz odcinek łączący z z istniejącą ścieżką rowerową Busko-Zdrój-Wełecz-Kameduły długości około 2200m, zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 125/2, 124/6, 57/4, 56/4, 55/, obręb 12 Busko-Zdrój i nr 142/4, 143/2 obręb 32 Siesławice oraz na działce nr 48 obręb 40 Wełecz, z uwzględnieniem: - przebudowę istniejącej jezdni, chodników i poboczy dróg gminnych w zakresie warstw konstrukcyjnych, parametrów technicznych jak również korekty wysokościowej niwelety. -przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi - docelowa zmiana organizacji ruchu. 11.2 Zadanie nr 2: 1) Ścieżka rowerowa w pasie drogowym ulicy Grotta w Busku-Zdroju wraz z łącznikiem pomiędzy ulicami Armii Krajowej i alei Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Starkiewicza do skrzyżowania z ul. Partyzantów długości około 1910m, zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 555/3, 555/6, 555/1, obręb 09 Busko-Zdrój z uwzględnieniem: - przebudowę chodników, zjazdów indywidualnych, zatok autobusowych na istniejącym odcinku ulicy, w zakresie warstw konstrukcyjnych, parametrów technicznych jak również korekty wysokościowej, - przebudowę skrzyżowania z ulicą Miodowicza z uwzględnieniem wprowadzenia ruchu okrężnego (typu RONDO) - przebudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi z uwzględnieniem adaptacji opracowanych dokumentacji projektowych, - docelowa zmiana organizacji ruchu. 2) Ścieżka rowerowa w pasie drogowym ulicy Partyzantów w Busku-Zdroju na odcinku od skrzyżowania z ul. Grotta do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego długości około 520m zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 430/8, 430/6, 301/1 obręb 06 Busko-Zdrój z uwzględnieniem: - przebudowę jezdni, obustronnych chodników i zjazdów indywidualnych w zakresie warstw konstrukcyjnych, parametrów technicznych jak również korekty wysokościowej, - przebudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, - przebudowę istniejącej linii kablowej oświetlenia ulicznego długości około 430,0m, - docelowa zmiana organizacji ruchu. 3) Ścieżka rowerowa w pasie drogowym ulicy Bohaterów Warszawy i Langiewicza w Busku-Zdroju na długości około 1000m zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 251/3 obręb 11 Busko-Zdrój i nr 247 obr 06 Busko-Zdrój z uwzględnieniem: - przebudowę jezdni, obustronnych chodników i zjazdów indywidualnych w zakresie warstw konstrukcyjnych, parametrów technicznych jak również korekty wysokościowej, - przebudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, - przebudowę istniejącej linii kablowej oświetlenia ulicznego długości około 430,0m, - docelowa zmiana organizacji ruchu. 11.3 Zadanie nr 3: Wprowadzenie ruchu rowerowego w pasie drogowym ulicy Langiewicza, Szaniecka, Bohaterów Warszawy, Kościuszki, Batorego, Jasna, Kusocińskiego, Uchnasta, Westerplatte, Młynskiej, Waryńskiego, Parkowa (dawna 12-ego Stycznia) w Busku-Zdroju poprzez: - zaprojektowanie na jezdni obustronnych jednokierunkowych pasów dla rowerów długości około 17 km, - zmianę docelowej organizacji ruchu na w/w ulicach, w sposób umożliwiający wprowadzenie ruchu rowerowego i spełnienia wymogów bezpieczeństwa. I.1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia - zgodnie z art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej Dz. U. z 2013 poz. 1129 z późniejszymi zmianami. Zamawiający wymaga zgodnie z postanowieniami art. 29 ustawy Pzp w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zakazu określania materiałów sprzętu i urządzeń przez wskazywanie nazwy producenta lub innych cech wskazujących produktu, który będzie na niego wskazywał. I.1.2 Opracowanie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlano - montażowe i konserwatorskie z podziałem na elementy uzgodnione z zamawiającym - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18.05.2004 r. D.U. z 08.06.2004 r. nr 130, poz. 1389, w szczególności przedmiar robót zgodnie z art. 6 Rozp. i z uwzględnieniem Wspólnego Słownika Zamówień – art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, pkt. 3. I.1.3 Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodnie z art. 13, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej Dz. U. z 2013 r. poz.1129 z późniejszymi zmianami. I.1.4 Uzyskanie pozwoleń na budowę. I.1.5 Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich ewentualnych dodatkowych warunków technicznych i decyzji oraz ewentualnych niezbędnych uzgodnień w zakresie wymaganym prawem, a w szczególności uzyskania geodezyjnych podkładów mapowych lub innych materiałów i informacji, warunków zasilania w media, uzgodnień, decyzji, analiz badań itp. niezbędnych do celów projektowania, I.1.6 W związku z powyższym Zamawiający udzieli Wykonawcy dokumentacji projektowej, pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w w/w sprawach. I.1.7 Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez dodatkowego wynagrodzenia. I.1.8 Wykonawca w ramach udzielonego zamówienia zobowiązany będzie do określenia kryteriów oceny ofert, na podstawie, których wyłoniony zostanie Wykonawca, który będzie wykonywał roboty budowlane na podstawie dokumentacji, której opracowanie stanowi przedmiot niniejszego zamówienia. Kryteria muszą składać się z minimum 3 komponentów znaczeniowych odnoszących się, do jakości zastosowanych materiałów, urządzeń wykorzystanych do realizacji robót, aspektów oszczędności energetycznej oraz jakości wykonanych robót. Kryteria muszą mieć przyporządkowaną sumaryczną wagę znaczeniową 40 pkt. oraz opisową, niedyskryminującą formę przyznawania poszczególnych podkryteriów, do każdego z kryteriów. Kryteria muszą uzyskać akceptacje Zamawiającego. Uwaga: 1) Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i innych przepisów wykonawczych z uwzględnieniem rozwiązań zapewniających prawidłową realizację i kontrolę robót w oparciu o tą dokumentację - z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami pozwalającymi na uzyskanie pozwolenia na budowę przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, 2) Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym na wszystkich etapach prac, istotnych rozwiązań materiałowych oraz projektowych i architektonicznych, mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV: 71221000-3, 71322000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie Nr 1: Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi gminnej w obrębie ulic Wrzosowej, Zachodniej i ulicy Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 50972.75
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IDEA PROJEKT s.c.
Email wykonawcy: sebastian_zatorski@tlen.pl
Adres pocztowy: Bilcza, ul. Rubinowa 6
Kod pocztowy: 26-026
Miejscowość: Morawica
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 62238.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 62238.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 150000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie Nr 2: Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego w ulicach: Grotta Partyzantów, Bohaterów Warszawy i Langiewicza oraz odcinek łączący ulice Armii Krajowej i aleje Mickiewicza w Busku-Zdroju.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 131062.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IDEA PROJEKT s.c.
Email wykonawcy: sebastian_zatorski@tlen.pl
Adres pocztowy: Bilcza, ul. Rubinowa 6
Kod pocztowy: 26-026
Miejscowość: Morawica
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 233823.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 233823.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 300000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie Nr 3: Opracowanie projektu wprowadzenia ruchu rowerowego w formie pasów dla rowerów oraz zmianę docelowej organizacji ruchu w ulicach: Langiewicza, Szaniecka, Bohaterów Warszawy, Kościuszki, Batorego, Jasna, Kusocińskiego, Uchnasta, Młyńskiej, Westerplatte, Waryńskiego, Parkowa (dawna 12-ego Stycznia) w Busku-Zdroju.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły