WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH

Ogłoszenie dodano: 22.02.2018

Zamawiający: Gmina Myszków, Kościuszki, 42-300 Myszków (Śląskie)

Miejsce: Myszków

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 05.03.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Myszków: WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszków, krajowy numer identyfikacyjny 151398497, ul. Kościuszki  26 , 42-300  Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34)3132682, e-mail zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl, faks (34)3135029.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastomyszkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.miastomyszkow.pl/?c=520

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem w formie pisemnej
Adres:
Sekretariat Burmistrza Miasta Myszkowa (pokój nr 109) w budynku Urzędu Miasta Myszkowa, przy ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH
Numer referencyjny: ZP.271.9.2018.PZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą Wykonanie prac geodezyjnych. 2. W celu umożliwienia składania ofert częściowych przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1) część 1 zamówienia – Wykonanie prac geodezyjnych - pomiary; 2) część 2 zamówienia – Wykonanie prac geodezyjnych - podziały. CZĘŚĆ 1: Wykonanie prac geodezyjnych - pomiary, obejmujące: 1) Pomiar do regulacji stanu prawnego pasa drogowego dróg gminnych: ulica Jaśminowa wzdłuż działki oznaczonej nr 2560/2, obręb Myszków i ulica Działkowców - wzdłuż działek nr 2559, 2558/1, 2571 - obręb Myszków. Szacunkowa ilość działek do podziału – 6; 2) Pomiar do regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi gminnej ulicy Wesołej wzdłuż działki oznaczonej nr 7297, obręb Myszków; Szacunkowa ilość działek do podziału – 11; 3) Pomiar do regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi gminnej ulicy Równoległej wzdłuż działek oznaczonych nr 2563, 2514/2, obręb Myszków. Szacunkowa ilość działek do podziału – 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ. CZĘŚĆ 2: Wykonanie prac geodezyjnych - podziały, obejmujące: 1) Podział nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (wydzielenie do 5 działek) – wykonanie podziału dla 12 nieruchomości. 2) Wznowienie granic nieruchomości – wykonanie wznowienia dla 4 nieruchomości. 3) Rozgraniczenia nieruchomości – wykonanie rozgraniczenia dla 10 nieruchomości. 4) Sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych – wykaz dla 4 nieruchomości. 5) Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego – wykaz dla 6 nieruchomości. 6) Podział nieruchomości w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – wykonanie podziału dla 6 nieruchomości. 7) Wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych polegającego na połączeniu działek znajdujących się w jednej księdze wieczystej – wykonanie wykazu dla 2 nieruchomości. 8) Podział nieruchomości położonych przy ulicy Jana Pawła II zajętych pod chodnik – wykonanie podziału dla 19 nieruchomości oraz nieruchomości położonych przy ulicy Nowowiejskiej zajętych pod chodnik – wykonanie podziału dla 8 nieruchomości. 9) Stabilizacja punków granicznych znakami granicznymi - dla 20 punktów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Rodzaj zamówienia: usługi. 4. Kody CPV: 1) Główny przedmiot: 71300000 - 1: usługi inżynieryjne, 2) Dodatkowe przedmioty: 71355000 - 1: usługi pomiarowe. 5. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dwie części zamówienia, przy czym na daną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę. 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 8. Zamawiający nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), z uwagi na to, iż realizacja przedmiotu zamówienia jest oparta głównie na osobach wykonujących usługi geodezyjne. Osoby o ww. profilu działalności, w obecnych uwarunkowaniach rynkowych wykonują w większości wolny zawód, działając we własnym imieniu i na własny rachunek, a zatem przewidywanie przez Zamawiającego wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę takich osób na podstawie umowy o pracę eliminowałoby je praktycznie z udziału w realizacji zamówienia, co nie leży w interesie Zamawiającego, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dochowującym zasady uczciwej konkurencji, oczekuje przede wszystkim otrzymania usługi o najwyższej jakości. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN)

II.5) Główny kod CPV: 71300000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71355000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) dla Wykonawców składających ofertę na realizację części 1 zamówienia: a) Wykonawca wykonał usługę/usługi polegające na wykonaniu pomiarów do regulacji stanu prawnego pasa drogowego dróg (ulic) o łącznej długości dróg wynoszącej: co najmniej 900,00 m, b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej 2 osoby, w tym: przynajmniej 1 osobę posiadającą niezbędne do wykonania zamówienia uprawnienia geodezyjne w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm) - poprzez podanie: imion i nazwisk osób, uprawnień zawodowych, zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami. 2) dla Wykonawców składających ofertę na realizację części 2 zamówienia: a) Wykonawca wykonał usługę/usługi polegające na wykonaniu podziałów nieruchomości o łącznej ich wartości brutto wynoszącej co najmniej 50 000,00 zł, b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej 2 osoby, w tym: przynajmniej 1 osobę posiadającą niezbędne do wykonania zamówienia uprawnienia geodezyjne w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm) - poprzez podanie: imion i nazwisk osób, uprawnień zawodowych, zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na 1 i 2 część zamówienia, Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę skierowanie do realizacji zamówienia publicznego tych samych osób
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości – podanie wartości dotyczy tylko części 2 zamówienia, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Ww. wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ww. wykaz stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty 1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, przy czym: a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w tym oświadczeniu, wskazując te podmioty jako podwykonawców zarówno w ofercie (formularzu ofertowym) jak i w oświadczeniu. 2) zobowiązanie innych podmiotów, na zasoby których Wykonawca powołuje się przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Informacja dotycząca składania ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszków w zakładce PRZETARGI/Informacje z otwarcia ofert w dniu zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji podawanych podczas otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. W odniesieniu do podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedkłada dokument wymieniony w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r . poz. 1126), tj.: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4. Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty (treści oferty) Wykonawca winien dołączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które podobnie jak oferta, winno być podpisane i złożone w oryginale – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 2) zobowiązanie innych podmiotów, na zasoby których Wykonawca powołuje się przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 3) stosowne pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; 4) kserokopię dokumentu wadialnego wnoszonego w formie niepieniężnej, którego oryginał jest składany przed upływem terminu składania ofert w Sekretariacie Burmistrza Miasta Myszkowa, zgodnie z rozdz. 8 ust. 5 SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - dla części nr 1 zamówienia – 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100), - dla części nr 2 zamówienia – 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na okres co najmniej związania ofertą. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 PZP, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, musi wynikać: 1) zabezpieczenie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. Wykonanie prac geodezyjnych – (należy podać numer części zamówienia oraz jego nazwę). Numer referencyjny postępowania – ZP.271.2.2018.PZ 2) oznaczenie zobowiązanego jako Wykonawcy (wnioskującego o wystawienie gwarancji wadialnej) 3) oznaczenie Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji wadialnej; 4) oznaczenie gwaranta jako podmiotu udzielającego gwarancji wadialnej; 5) nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 6) suma gwarancyjna; 7) okres obowiązywania gwarancji wadialnej; 8) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniach: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, b) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 9) warunki wypłaty sumy gwarancyjnej, które powinny określać formę żądania beneficjenta oraz miejsce i termin jego dostarczenia, w taki sposób, aby nie utrudniały wypłaty sumy gwarancyjnej dla Zamawiającego; 10) zapisy dotyczące tytułu gwarancji, miejsca i daty jej wystawienia. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach niepieniężnych, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, Wykonawca składa w Sekretariacie Burmistrza Miasta Myszkowa (pokój nr 109) w budynku Urzędu Miasta Myszkowa, przy ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, a kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołącza do oferty. 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Nr konta: 58 8279 0000 0123 3757 2001 0004 z dopiskiem na przelewie ZP.271.2.2018.PZ – Wykonanie prac geodezyjnych – (należy podać numer części zamówienia) 7. Wniesienie wadium w pieniądzu na ww. rachunek bankowy będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, jeżeli wpływ środków pieniężnych nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 8. Oryginał lub kserokopię przelewu wadium wniesionego w pieniądzu Wykonawca załącza do oferty. 9. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygniętego odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dla części I zamówienia w § 12 ust. 2 załącznika nr 8 do SIWZ: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, uwzględniając następujące czynniki: 1) brak dokumentów potwierdzających stan prawny nieruchomości, co spowoduje wydłużenie o 30 dni terminu wykonania odpowiedniego etapu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, nie wpływając na zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w umowie; 2) występowanie rozbieżności między stanem prawnym nieruchomości a zapisami ewidencji gruntów i budynków, których nie da się wyjaśnić wykazem synchronizacyjnym, co spowoduje wydłużenie o 30 dni terminu wykonania odpowiedniego etapu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, nie wpływając na zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w umowie. Dla części II zamówienia w § 12 ust. 2 załącznika nr 9 do SIWZ: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, uwzględniając następujące czynniki: 1) brak dokumentów potwierdzających stan prawny nieruchomości, co spowoduje wydłużenie o 30 dni terminu wykonania prac określonych w zapotrzebowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, nie wpływając na zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w umowie; 2) występowanie rozbieżności między stanem prawnym nieruchomości a zapisami ewidencji gruntów i budynków, których nie da się wyjaśnić wykazem synchronizacyjnym, co spowoduje wydłużenie o 30 dni terminu wykonania prac określonych w zapotrzebowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, nie wpływając na zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w umowie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie prac geodezyjnych - pomiary
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 1: „Wykonanie prac geodezyjnych - pomiary”, obejmujące: 1) Pomiar do regulacji stanu prawnego pasa drogowego dróg gminnych: ulica Jaśminowa wzdłuż działki oznaczonej nr 2560/2, obręb Myszków i ulica Działkowców - wzdłuż działek nr 2559, 2558/1, 2571 - obręb Myszków. Szacunkowa ilość działek do podziału – 6; 2) Pomiar do regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi gminnej ulicy Wesołej wzdłuż działki oznaczonej nr 7297, obręb Myszków; Szacunkowa ilość działek do podziału – 11; 3) Pomiar do regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi gminnej ulicy Równoległej wzdłuż działek oznaczonych nr 2563, 2514/2, obręb Myszków. Szacunkowa ilość działek do podziału – 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71300000-1, 71355000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie prac geodezyjnych - podziały
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 2: „Wykonanie prac geodezyjnych - podziały”, obejmujące: 1) Podział nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (wydzielenie do 5 działek) – wykonanie podziału dla 12 nieruchomości. 2) Wznowienie granic nieruchomości – wykonanie wznowienia dla 4 nieruchomości. 3) Rozgraniczenia nieruchomości – wykonanie rozgraniczenia dla 10 nieruchomości. 4) Sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych – wykaz dla 4 nieruchomości. 5) Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego – wykaz dla 6 nieruchomości. 6) Podział nieruchomości w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – wykonanie podziału dla 6 nieruchomości. 7) Wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych polegającego na połączeniu działek znajdujących się w jednej księdze wieczystej – wykonanie wykazu dla 2 nieruchomości. 8) Podział nieruchomości położonych przy ulicy Jana Pawła II zajętych pod chodnik – wykonanie podziału dla 19 nieruchomości oraz nieruchomości położonych przy ulicy Nowowiejskiej zajętych pod chodnik – wykonanie podziału dla 8 nieruchomości. 9) Stabilizacja punków granicznych znakami granicznymi - dla 20 punktów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71300000-1, 71355000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły