świadczenie osobowych usług transportowych dla pacjentów dializowanych oraz doraźnych osobowych usług transportowych dla pacjentów z dysfunkcją ruchu dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Ogłoszenie dodano: 11.02.2018

Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego, 18404 Łomża (Podlaskie)

Miejsce: Łomża

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 18.10.2017, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 15.11.2019 13.02.2018


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510246199-N-2019 z dnia 15-11-2019 r.
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Gniezno: Wykonanie usługi związanej z usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni wysepek, chodników oraz peronów zatok autobusowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 597994-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Gniezno, Krajowy numer identyfikacyjny 63128080900000, ul. Al. Reymonta  32, 62-200  Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 265 623, e-mail rdwgniezno@wzdw.pl, faks 614 265 894.
Adres strony internetowej (url): www.wzdw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usługi związanej z usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni wysepek, chodników oraz peronów zatok autobusowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZDW.RDW.272.06.GN.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie usługi związanej z usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni wysepek, chodników oraz peronów zatok autobusowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77312000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.P.U.H "WERBO" Robert Buczkowski
Email wykonawcy: werborobert@poczta.fm
Adres pocztowy: Pakszyn 1B
Kod pocztowy: 62-250
Miejscowość: Czerniejewo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 156600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500074823-N-2017 z dnia 13-12-2017 r.
Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Świadczenie osobowych usług transportowych dla pacjentów dializowanych oraz doraźnych osobowych usług transportowych dla pacjentów z dysfunkcją ruchu dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 597994-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 45066502400000, ul. Al. Piłsudskiego  11, 18404   Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 864 733 610, e-mail przetargi@szpital-lomza.pl, faks 864 733 210.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-lomza.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie osobowych usług transportowych dla pacjentów dializowanych oraz doraźnych osobowych usług transportowych dla pacjentów z dysfunkcją ruchu dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZT-SZP-226/01/75/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie osobowych usług transportowych dla pacjentów dializowanych oraz doraźnych osobowych usług transportowych dla pacjentów z dysfunkcją ruchu dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zwanego dalej Zamawiającym zgodnie z załączonym harmonogramem (aktualnym na dzień ogłoszenia postępowania - na jednej zmianie do przewozu jest około 17-19 pacjentów dializowanych) - załącznik nr 1 do SIWZ oraz innych doraźnych, tj. przewóz materiałów do badań, przewóz pacjentów poza harmonogramem, przejazdy poza grafikiem, przewóz pacjentów na przeszczep (na teren całego kraju), konsultacje itp. oraz transport chorych z dysfunkcją ruchu/w tym wymagających przewozu w pozycji leżącej/, na czas awarii transportowej karetki szpitalnej (czas podstawienia karetki transportowej-40 min. od chwili wezwania) - na każde wezwanie telefoniczne. Harmonogram może być w każdym czasie trwania umowy zmieniony przez Zamawiającego, który o tym fakcie wcześniej powiadomi Wykonawcę. Miesięczna ilość dializ około 900, przy czym Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości wykonywanych dializ uzależnioną od ilości dializowanych pacjentów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, unieważnił niniejsze postępowanie.Uzasadnienie: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 596.896,85 zł brutto, o czym poinformował podczas sesji otwarcia ofert w dniu 24.10.2017r. W niniejszym postępowaniu oferta z najniższą ceną (oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Usługi Transportowe AN-MAR Marcin Jangas ul. Wodna 5A, Gryfino) została złożona na kwotę 739.184,00 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 142.287,15 zł. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły