Remont elewacji szklanej, wraz z uszczelnieniem – czyszczenie i uszczelnienie świetlików, naprawa nieszczelności elementów przeszklonych, naprawa tynku, mycie elementów zewnętrznych, dozór techniczny dla uchwytów dachowych dla alpinistów – Etap I od strony parkingu i ul. Katowickiej

Ogłoszenie dodano: 12.02.2018

Zamawiający: Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika, 45-040 Opole (Opolskie)

Miejsce: Opole

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 29.06.2018

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 11.01.2018, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 15.01.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510008833-N-2019 z dnia 15-01-2019 r.
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Malowanie pomieszczeń w Wydziale Żandarmerii Wojskowej przy ul. Hallera 36-38 we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 633292-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 2062570100000, ul. ul. Obornicka  100-102, 50-984   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 261 656 244, e-mail 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl, faks 261 656 228.
Adres strony internetowej (url): www.2wog.wp.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka wojskowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Malowanie pomieszczeń w Wydziale Żandarmerii Wojskowej przy ul. Hallera 36-38 we Wrocławiu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
INFR/859/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń w Wydziale Żandarmerii Wojskowej przy ul. Hallera 36-38 we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: przedmiar robót (załącznik nr 2), wzór umowy (załącznik nr 5), specyfikacja techniczna (załącznik nr 6).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45410000-4

Dodatkowe kody CPV: 45442100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 57653.77
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STELPI Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 29
Kod pocztowy: 56-120
Miejscowość: Brzeg Dolny
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 69874.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69874.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 128444.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły