REGULAMIN SERWISU OBEJMA.PL

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Reguluje on zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego Obejma.pl, który znajduje się pod adresem internetowym obejma.pl.

§ 1 Postanowienia ogólne

1 Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację korzystania z Serwisu.

2 Niniejszy regulamin przedstawia prawa i obowiązki użytkowników korzystających z serwisu oraz prawa i obowiązki Administratora.

§ 2 Definicje użyte w niniejszym regulaminie

1 Administrator – FILAR Piotr Czujak ul. Kanta 5/40 w Olsztynie, numer NIP 7393579790 numer REGON 281542795

2 Serwis Obejma.pl – serwis internetowy zarządzany przez Administratora.

3 Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

4 Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik który dokonał rejestracji konta i zaakceptował regulamin serwisu.

5 Rejestracja – proces polegający na podaniu danych osobowych, następuje to za pomocą formularza rejestracyjnego lub formularza dodawania zleceń.

6 Konto podstawowe – przestrzeń zarejestrowanego w Serwisie Użytkownika nie będącego podmiotem gospodarczym, który otrzymuje dostęp do większej ilości usług świadczonych przez serwis.

7 Konto firmowe - przestrzeń zarejestrowanego w Serwisie podmiotu gospodarczego, który otrzymuje dostęp do większej ilości usług świadczonych przez serwis.

8 Zleceniodawca – Użytkownik który dodał zlecenie za pośrednictwem formularza dodawania zlecenia.

9 Firma – przedmiot gospodarczy zarejestrowany w Serwisie, świadczący usługi lub handlujący towarami.

10 Zlecenie - zapytanie o cenę wykonania roboty budowlanej lub kupna towaru budowlanego, dodanym w serwisie przez Zleceniodawcę, stanowi zaproszenie dla Firm do składania Ofert cenowych.

11 Oferty firm – prezentowane w Serwisie usługi sprzedaży materiałów lub wykonywania usług przez Firmy.

12 Odkrycie danych kontaktowych – czynność polegająca na ujawnieniu danych kontaktowych Zleceniodawcy dla Firmy.

13 Opłata – należna Administratorowi płatność od Firmy.

14 Zwycięzca zlecenia – Firma, która zaakceptowała (kliknęła w link akceptacyjny wysłany drogą e-mailową) wybór Zleceniodawcy jako wykonawcę swojego zlecenia.

§ 3 Składanie zleceń

1. Zlecenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza dodawania zleceń. Po zatwierdzeniu przez Administratora są one wyświetlane w bazie Zleceń oraz przekazywane dla Firm za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Po złożeniu Zlecenia, Administrator serwisu Obejma.pl sprawdza zgodność treści z regulaminem, dodaje temat Zlecenia i przyporządkowuje je do odpowiednich kategorii.

3. Obejma.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Zlecenia w przypadku gdy narusza ono regulamin.

4. W treści Zleceń zabrania się umieszczania danych do kontaktu.

5. Charakter Zleceń składanych w Serwisie Obejma.pl mogą dotyczyć jedynie branży ogólnobudowlanej.

6. Składanie Zleceń w Serwisie Obejma.pl jest bezpłatne.

7. Zleceniodawca dodając Zlecenie wybiera sposób w jaki Firmy mogą się z nim kontaktować.

8. Serwis Obejma.pl nie gwarantuje uzyskania współpracy handlowej, jako konsekwencji złożonego zapytania ofertowego.

9. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia informacji podanych przez Zleceniodawcę w formularzu dodawania Zlecenia. W tym celu Administrator może skontaktować się z Zleceniodawcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w treści Zleceń i usuwania fragmentów dotyczących danych kontaktowych.

11. W treści zleceń zabrania się umieszczania linków do innych stron mających charakter reklamowy.

12. Zabrania się umieszczania zleceń mających charakter badań marketingowych.

13. Zleceniodawca w każdej chwili ma możliwość zmiany treści, formy kontaktu i opcji dodatkowych złożonego Zlecenia.

§ 4 Wyświetlanie zleceń i odkrywanie danych kontaktowych

1. Zatwierdzone przez Administratora Zlecenia zostają umieszczone w bazie Zleceń.

2. Do treści i załącznika do Zlecenia dostęp ma każdy Użytkownik serwisu. Zleceniodawca, który posiada Konto firmowe ma możliwość ukrycia treści i załącznika swojego Zlecenia, które widoczne jest wtedy jedynie dla Kont firmowych, w tym celu podczas wypełniania formularza dodawania zlecenia zaznacza odpowiednie pole.

3. Dane kontaktowe Zleceniodawcy są ukryte dla Użytkowników Serwisu, którzy wyświetlają konkretne Zlecenia.

4. Dane kontaktowe Zleceniodawcy mogą odkryć bezpłatnie jedynie Użytkownicy zarejestrowani, którzy w jednym dniu nie odsłonili więcej niż 2 ogłoszenia, oraz konta premium.

5. Po odkryciu danych kontaktowych Zleceniodawcy, pod treścią zapytania pojawi się informacja o Firmie odkrywającej. A dla zalogowanego Zleceniodawcy widoczne będą dane osoby kontaktowej Firmy odkrywającej Zlecenie.

§ 5 Kończenie zlecenia, oceny i komentarze

1. Zleceniodawca może w każdym momencie zakończyć swoje Zlecenie.

2. Zleceniodawca po zakończeniu Zlecenia otrzymuje możliwość wybrania Firmy zwycięzcy, do której wysłane zostanie pocztą elektroniczną powiadomienie i prośba akceptacji.

3. Firma która dokonała akceptacji wygranego Zlecenia, zgadza się na otrzymanie Opinii i komentarza od Zleceniodawcy.

4. Zleceniodawca wystawia ogólną ocenę za pomocą gwiazdek (od 1 do 5), oraz komentarz w którym szczegółowo może opisać współpracę z wybraną Firmą.

5. Zleceniodawca nie ma możliwości ocenienia Firmy, która nie zaakceptowała swojego zwycięstwa w zleceniu.

6. Oceny i komentarze wystawiane Firmom widoczne są dla użytkowników serwisu.

7. Ocena Firmy widoczna jest jako średnia ze wszystkich ocen wystawionych przez Zleceniodawców.

8. Niedopuszczalne jest sztuczne wytwarzanie oceny dla swojej Firmy np. poprzez wystawianie własnych zleceń i ocen. Administrator serwisu ma możliwość sprawdzania prawdziwości zlecenia, oceny i komentarza.

9. W przypadku odkrycia sztucznego wytwarzania oceny przez Firmę, wizytówka Firmy zostanie usunięta, zablokowane będzie ponowne dodanie wizytówki przez 6 miesięcy, a wszystkie obecne oceny i komentarze Firmy zostaną usunięte.

§ 6 Rejestracja konta

1. Rejestracja w Serwisie Obejma.pl odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub formularza dodawania zlecenia umieszczonego na stronie Serwisu.

2. Rejestracja Użytkowników w Serwisie jest bezpłatna.

3. Rejestracja równoznaczna jest z otrzymaniem konta w serwisie, do którego dostęp ma wyłącznie użytkownik.

4. Aktywacja konta następuje z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny przesłany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu.

5. Użytkownik dokonując aktywacji konta oświadcza, że dane zamieszczone przez niego są autentyczne i zgodne ze stanem faktycznym.

6. Poprzez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, w tym w szczególności na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu Obejma.pl, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem serwisu i Polityką prywatności.

7. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje podstawowe dane.

8. Jedna osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy może mieć zarejestrowane najwyżej jedno konto w Serwisie.

9. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

10. Rejestracja firmy oznacza dodanie wizerunku do bazy firmy serwisu Obejma.pl, uzytkownik może w każdym momencie poprawić dane firmy.

11. Po dokonaniu rejestracji konta - serwis obejma.pl wysyła codziennie raport o pojawieniu się nowych zleceń, przetargów, zamówień. Użytkownim ma możliwość wyłączenia otrzymywania raportów w panelu moje konto.

§ 7 Dodanie wizerunku i ofert firmy

1. Użytkownicy posiadający w Serwisie Obejma.pl Konto firmowe mogą dodać oferty i aktualizować wizerunek swojej firmy, w tym celu wypełniają formularz dodawania oferty/wizerunku.

2. Użytkownicy. którzy dodają ofertę lub wizerunek firmy oświadczają, że podają autentyczne informacje.

3. Dodanie wizerunku firmy jest bezpłatne z możliwością płatnego wyróżnienia.

4. Dodanie ofert do sześciu kategorii jest bezpłatne.

5. Użytkownicy mają możliwość dokonywania zmian wizerunku i ofert firmowych w każdym momencie.

6. Użytkownik konta firmowego nie może dodać dwóch identycznych ofert do jednej kategorii, oferty dublowane zostaną usunięte. 

§ 8 Wyświetlanie i dodawanie przetargów oraz zamówień.

1. Każdy użytkownik może zamieścić w serwisie zamówienie lub przetarg z branży budowlanej.

2. Użytkownik, który wypełnił formularz dodawania przetargu otrzymuje wiadomość o zamieszczeniu ( i opublikowaniu ) lub niezamieszczeniu ogłoszenia w serwisie.

3. Dostęp do szczegółów ogłoszeń mogą odkryć bezpłatnie jedynie Użytkownicy zarejestrowani, którzy w jednym dniu nie odsłonili więcej niż 2 ogłoszenia, oraz konta premium.

§ 9 Usługi płatne

1. Ceny usług oferowanych dla Użytkowników Serwisu zostały przedstawione w cenniku widocznym po zalogowaniu.

2. Użytkownik opłaca usługi z góry przelewem na konto Administratora, wykonanie przelewu świadczy, że Użytkownik chce skorzystać z płatnej usługi.

3. Płatne usługi stają się dostępne dla Użytkownika po wpłynięciu należności na konto Serwisu, lub po dokonaniu e-płatności za pomocą systemy dot-pay.

4. Usługami płatnymi w serwisie są usługi: odkrywania danych kontaktowych Zleceniodawców, wyróżnienie wizytówki firm, dodanie ofert.

5. Użytkownik ma prawo wykupienia konta pramium lub pojedynczej usługi ogłoszenia lub wyróżnienia.

6. Administrator po otrzymaniu należności za usługę wystawi fakturę z danymi pobranymi z konta Użytkownika, którą prześle na adres e-mail podany podczas rejestracji Użytkownika.

7. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy i zgadza się na wysłanie faktury VAT pocztą elektroniczną.

8. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdej chwili, i będzie on obowiązywał od momentu publikacji w Serwisie Obejma.pl

9. Nowy cennik obowiązywał będzie od momentu publikacji w Serwisie Obejma.pl, opłaty za usługi wykonane przed tym terminem nie zmieniają się.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opłat dla wybranych podmiotów gospodarczych.

11. Użytkownik może w każdym momencie sprawdzić swoje faktury VAT w panelu moja obejma.

12. Dodatkowe oferty firmy dla których skończył się okres ważności zostaną ukryte i nie będą wyświetlane w serwisie

13. Konta premium dla którego skończył się termin ważności, staje się automatycznie kontem bezpłatnym. Jeżeli ilość ofert przypisanych do tego konta jest większa niż 6 to ponadliczbowe oferty zostaną ukryte, pozostają oferty najnowsze.

§ 10 Uprawnienia i odpowiedzialność administratora

1. Administrator Serwisu Obejma.pl nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Zleceniodawcą a Firmą, ani innymi Użytkownikami Serwisu a Firmami.

2. Administrator Serwisu Obejma.pl nie odpowiada za usługi świadczone dla Użytkowników przez Firmy, ani za zobowiązania finansowe pomiędzy stronami.

3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i awarie zaistniałe w Serwisie, i nie gwarantuje że Obejma.pl jest wolna od wad.

4. Administrator Serwisu nie odpowiada za błędne i nieprawdziwe informacje zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie.

5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wykonywania przerw w działaniu Serwisu Obejma.pl, bez wcześniejszego informowania Użytkowników.

6. Administrator nie odpowiada za awarie w działaniu Serwisu spowodowane wydarzeniami losowymi i nieprzewidywalnymi, dotyczy to również sytuacji utraty danych przez Użytkowników.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników.

8. Administrator nie odpowiada za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników Serwisu.

9. Administrator nie udziela gwarancji na minimalną ilość Zleceń zamieszczonych w Serwisie i Zleceń wysłanych do Firm.

10. Administrator nie gwarantuje Zleceniodawcy minimalnej ilości kontaktów (ofert cenowych) od Firm.

11. Administrator Serwisu Obejma.pl zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych Użytkowników na wniosek odpowiednich organów władzy publicznej, bądź na wniosek osób trzecich jeżeli pozwala na to aktualne prawo.

12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania kolejnych osób kontaktowych w kontach firmowych.

13. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ilość zamieszczonych zamówień publicznych, oraz za treści w nich zawarte.

§ 11 Prawa i obowiązki użytkowników

1. Użytkownik korzysta z Serwisu na swoją odpowiedzialność i odpowiada za wszystkie dane i treści zamieszczone w Serwisie

2. Użytkownik może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Jeżeli Administrator uzna że Użytkownik posiada więcej niż jedno konto, ma prawo odmowy rejestracji lub usunięcia nadmiernej ilości kont.

3. Użytkownik konta firmowego ma możliwość dodania kolejnej osoby kontaktowej firmy, która otrzymuje dostęp do danych firmowych.

4. Użytkownik Serwisu jest odpowiedzialny za ochronę swojego hasła, nie może przekazywać hasła osobom trzecim.

5. Użytkownik Serwisu Obejma.pl odpowiada za wszelkie działania dokonane ze swojego konta, zobowiązuje się do utrzymywania poprawnych ustawień konta oraz deklaruje prawdziwość i aktualność swoich danych i informacji wprowadzanych do Systemu.

6. Użytkownik konta firmowego, który odkrył dane kontaktowe Zleceniodawcy, nie może rozprzestrzeniać otrzymanych danych ani przekazywać ich osobom trzecich.

7. Użytkownikami serwisu mogą być tylko osoby pełnoletnie.

8. Użytkownicy nie mogą rozprzestrzeniać i przekazywać osobom trzecim informacji znalezionych w Serwisie.

§ 12 Reklamacje

1. Użytkownik może składać reklamacje związane z usługami Serwisu Obejma.pl za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie. Zgłaszający reklamacje powinien zawrzeć informacje dotyczącą problemu, podać swoje dane, termin wystąpienia nieprawidłowości oraz termin dokonania płatności dla usług odpłatnych.

2. Administrator Serwisu rozpatruje reklamacje w czasie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i odpowiada na nią w formie elektronicznej lub pisemnej.

§ 13 Usunięcie konta i treści dodawanych przez Użytkowników

1. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta bez podania powodu, w tym celu Użytkownik przesyła zgłoszenie do Administratora.

2. Serwis Obejma.pl ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika który złamał regulamin Serwisu Obejma.pl

3. Administrator Serwisu Obejma.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści dodawanych przez Użytkowników, które naruszają regulamin Serwisu.

§ 14 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Szczegółowe reguły ochrony prywatności, z których korzysta Serwis Obejma.pl określone są w Polityce Ochrony Prywatności, która jest częścią regulaminu.

2. Polityka ochrony prywatności stanowi załącznik nr.1 do regulaminu.

§ 15 Zmiany regulaminu

1. Serwis Obejma.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w każdym momencie.

2. Powiadomienie Użytkowników o zmianie treści regulaminu może nastąpić w formie informacji wyświetlanej na stronach Serwisu lub przez wysłanie odpowiedniej wiadomości drogą elektroniczną do Użytkowników Serwisu na adres podany podczas rejestracji.

3. Użytkownik akceptuje nowy regulamin przy pierwszym zalogowaniu po wejściu w życie zmienionego regulaminu.

4. Użytkownik, który nie akceptuje regulaminu ma prawo zrezygnować z posiadanego konta.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Zabrania się umieszczania w Serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiedni przepisy kodeksu cywilnego.

3. W przypadku sporu strony będą dążyły w pierwszej kolejności do polubownego wyjaśnienia sprawy a jeżeli to nie przyniesie rezultatu spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy.

§ 17 Załączniki

1. Polityka ochrony prywatności - (załącznik nr.1)

2. Cennik – widoczny po zalogowaniu