Zakres przetargów BZP i TED

Szukamy i wyświetlamy zamówienia publiczne branży budowlanej z:

  • Ponad 13 000 stron internetowych urzędów i instytucji Państowych - Zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14.000 €.
  • Biuletynu Zamówień Publicznych (BZP) - Zamówień publicznych poniżej progu unijnego.
  • Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) - Zamówień publicznych powyżej progu unijnego.
  • Około 120 gazet o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.
  • Dodatkowo otrzymujesz dostęp do zleceń budowlanych zamieszczanych przez osoby fizyczne i firmy.

Nasi specjaliści wybrali około 2 tys. z około 10 tys. kategorii CPV związanych typowo z branżą budowlaną dla 10 głównych dziedzin:

31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

43000000-3 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa

45000000-7 Roboty budowlane

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne

65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne


Poniżej przedstawiamy listę kategorii CPV którą wyświetlamy w serwisie:

Nie widzisz swojej kategorii ? Napisz do nas dodamy ją specjalnie dla Ciebie.

 

03000000-1    Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
    03400000-4    Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
        03410000-7    Drewno
31000000-6    Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
    31100000-7    Elektryczne silniki, generatory i transformatory
        31110000-0    Silniki elektryczne
        31120000-3    Generatory
        31130000-6    Alternatory
        31140000-9    Układy chłodzące
        31150000-2    Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek
        31160000-5    Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
        31170000-8    Transformatory
    31200000-8    Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
    31210000-1    Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
        31220000-4    Elementy składowe obwodów elektrycznych
        31230000-7    Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
    31300000-9    Drut i kabel izolowany
        31310000-2    Sieci zasilające
        31320000-5    Kable energetyczne
        31330000-8    Kabel koncentryczny
        31340000-1    Akcesoria do kabli izolowanych
        31350000-4    Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania
    31400000-0    Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
        31410000-3    Komory galwaniczne
        31420000-6    Baterie galwaniczne
        31430000-9    Akumulatory elektryczne
        31440000-2    Baterie
    31500000-1    Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
        31510000-4    Żarówki elektryczne
        31520000-7    Lampy i oprawy oświetleniowe
        31530000-0    Części lamp i sprzętu oświetleniowego
    31600000-2    Sprzęt i aparatura elektryczna
        31610000-5    Sprzęt elektryczny do silników i pojazdów mechanicznych
        31620000-8    Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
        31630000-1    Magnesy
        31640000-4    Maszyny i aparatura jednozadaniowa
        31650000-7    Oprawy izolowane
        31660000-0    Elektrody węglowe
        31670000-3    Elektryczne części maszyn i aparatury
        31680000-6    Elektryczne artykuły i akcesoria
    31700000-3    Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
        31710000-6    Sprzęt elektroniczny
        31720000-9    Urządzenia elektromechaniczne
        31730000-2    Sprzęt elektrotechniczny
38000000-5    Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
    38200000-7    Przyrządy geologiczne i geofizyczne
        38210000-0    Kompasy geologiczne
        38220000-3    Geologiczna aparatura poszukiwawcza
        38230000-6    Elektromagnetyczne przyrządy geofizyczne
        38240000-9    Grawitacyjne przyrządy geofizyczne
        38250000-2    Przyrządy geofizyczne opar te na polaryzacji indukcyjnej IP
        38260000-5    Magnetometryczne przyrządy geofizyczne
        38270000-8    Przyrządy geofizyczne opar te na rezystywności
        38280000-1    Grawimetry
        38290000-4    Przyrządy i urządzenia badawcze, hydrograficzne, oceanograficzne i hydrologiczne
    38300000-8    Przyrządy do pomiaru
        38310000-1    Wagi precyzyjne
        38320000-4    Stoły kreślarskie
        38330000-7    Ręczne przyrządy do mierzenia długości
        38340000-0    Przyrządy do mierzenia ilości
43000000-3    Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
    43200000-5    Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części
        43210000-8    Maszyny do usuwania gleby
        43220000-1    Równiarki i niwelatory
        43230000-4    Maszyny zgarniające
        43240000-7    Podbijaki
        43250000-0    Ładowarki czołowe
        43260000-3    Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze
    43300000-6    Maszyny i sprzęt budowlany
        43310000-9    Maszyny inżynierii lądowej i wodnej
        43320000-2    Urządzenia budowlane
    43800000-1    Urządzenia warsztatowe
        43810000-4    Urządzenia do obróbki drewna
44000000-0    Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa
    44100000-1    Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
        44110000-4    Materiały konstrukcyjne
        44130000-0    Studzienki kanalizacyjne
        44140000-3    Produkty związane z materiałami budowlanymi
        44160000-9    Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
        44170000-2    Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
        44190000-8    Różne materiały budowlane
    44200000-2    Wyroby konstrukcyjne
        44210000-5    Konstrukcje i części konstrukcji
        44220000-8    Stolarka budowlana
        44230000-1    Ciesielskie elementy budowlane
    44300000-3    Kabel, drut i podobne wyroby
        44310000-6    Wyroby z drutu
        44320000-9    Kabel i podobne wyroby
        44330000-2    Sztaby, pręty, drut i profile stosowane w budownictwie
    44400000-4    Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
        44410000-7    artykuły łazienkowe i kuchenne
        44420000-0    Wyroby stosowane w budownictwie
        44430000-3    Zbrojenia
        44440000-6    Łożyska
        44450000-9    Stal miękka
        44460000-2    Podpórki i rozpórki górnicze
        44470000-5    Wyroby z żeliwa
        44480000-8    Różny sprzęt gaśniczy
    44500000-5    Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
        44510000-8    Narzędzia
        44520000-1    Zamki, klucze i zawiasy
        44530000-4    Zaczepy
        44540000-7    Łańcuch
        44550000-0    Sprężyny
    44600000-6    Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły
        44610000-9    Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
        44620000-2    Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części
    44800000-8    Farby, lakiery i mastyksy
        44810000-1    Farby
        44820000-4    Lakiery
        44830000-7    Mastyksy, wypełniacze, kity i rozpuszczalniki
    44900000-9    Kamień budowlany, wapień, gips i łupek
        44910000-2    Kamień budowlany
        44920000-5    Wapień, kamień gipsowy i kreda
        44930000-8    Łupek
45000000-7    Roboty budowlane
    45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę
        45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
        45120000-4    Próbne wiercenia i wykopy
    45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
        45210000-2    Roboty budowlane w zakresie budynków
        45220000-5    Roboty inżynieryjne i budowlane
        45230000-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
        45240000-1    Budowa obiektów inżynierii wodnej
        45250000-4    Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego
        45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
    45300000-0    Roboty instalacyjne w budynkach
        45310000-3    Roboty instalacyjne elektryczne
        45320000-6    Roboty izolacyjne
        45330000-9    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
        45340000-2    Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
        45350000-5    Instalacje mechaniczne
    45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
        45410000-4    Tynkowanie
        45420000-7    Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
        45430000-0    Pokrywanie podłóg i ścian
        45440000-3    Roboty malarskie i szklarskie
        45450000-6    Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
    45500000-2    Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
        45510000-5    Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską
        45520000-8    Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską
50000000-5    Usługi naprawcze i konserwacyjne
    50700000-2    Usługi w zakresie naprawi konserwacji instalacji budynkowych
        50710000-5    Usługi w zakresie naprawi konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
        50720000-8    Usługi w zakresie naprawi konserwacji centralnego ogrzewania
        50730000-1    Usługi w zakresie naprawi konserwacji układów chłodzących
        50740000-4    Usługi w zakresie naprawi konserwacji podnośników
        50750000-7    Usługi w zakresie konserwacji wind
        50760000-0    Usługi naprawi konserwacji obiektów użyteczności społecznej
    50800000-3    Różne usługi w zakresie naprawi konserwacji
        50850000-8    Usługi w zakresie naprawi konserwacji mebli
        50870000-4    Usługi w zakresie naprawi konserwacji wyposażenia placów zabaw
65000000-3    Obiekty użyteczności publicznej
    65500000-8    Odczyty liczników
71000000-8    Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
    71200000-0    Usługi architektoniczne i podobne
        71210000-3    Doradcze usługi architektoniczne
        71220000-6    Usługi projektowania architektonicznego
        71230000-9    Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych
        71240000-2    Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
        71250000-5    Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
    71300000-1    Usługi inżynieryjne
        71310000-4    Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
        71320000-7    Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
        71330000-0    Różne usługi inżynieryjne
        71340000-3    Zintegrowane usługi inżynieryjne
        71350000-6    Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
    71400000-2    Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
        71410000-5    Usługi planowania przestrzennego
        71420000-8    Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
    71500000-3    Usługi związane z budownictwem
        71510000-6    Usługi badania terenu
        71520000-9    Usługi nadzoru budowlanego
        71530000-2    Doradcze usługi budowlane
        71540000-5    Usługi zarządzania budową
        71550000-8    Usługi kowalskie
    71600000-4    Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
        71610000-7    Usługi badania i analizy czystości i składu
        71620000-0    Usługi analizy
        71630000-3    Usługi kontroli i nadzoru technicznego
    71700000-5    Usługi nadzoru i kontroli
        71730000-4    Usługi kontroli przemysłowej
    71800000-6    Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów
    71900000-7    Usługi laboratoryjne
90000000-7    Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
    90500000-2    Usługi związane z odpadami
        90510000-5    Usuwanie i obróbka odpadów
    90600000-3    Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
        90610000-6    Usługi sprzątania i zamiatania ulic
        90620000-9    Usługi odśnieżania
        90630000-2    Usługi usuwania oblodzeń
        90640000-5    Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych
        90650000-8    Usługi usuwania azbestu
        90660000-1    Usługi usuwania ołowiu
        90670000-4    Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich
        90680000-7    Usługi sprzątania plaż
        90690000-0    Usługi usuwania graffiti
    90900000-6    Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
        90910000-9    Usługi sprzątania
        90920000-2    Usługi w zakresie odkażania urządzeń