Otrzymaj oferty od firm

Oszczędź czas i pieniądze

Dodaj ogłoszenie

Otrzymuj raporty przetargowe

Wizytówka firmy w serwisie

Reklamuj oferty firmy

Zarejestruj firmę


Obowiązki pracodawcy względem pracowników w zakresie BHP

2016-04-30

Kodeks pracy, jak również rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy bhp odnoszące się do wykonywania prac w różnych branżach, jasno określają obowiązki spoczywające na pracodawcy w zakresie bhp. Do czego pracodawca jest zobligowany?


Obowiązki pracodawcy

Kodeks pracy oraz rozporządzenia wydane na jego postawie, określają obowiązki pracodawcy względem zatrudnianych pracowników, w zakresie bhp.

Przepisami regulującymi powyższe zobowiązania, są:

 • rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przepisy bhp dotyczące wykonywania prac w poszczególnych branżach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym wymiarze, to pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w danym miejscu - zakładzie pracy. Jednocześnie na zakres tej odpowiedzialności nie mają wpływu obowiązki pracowników w dziedzinie bhp oraz powierzenie wykonywania odpowiednich zadań służby bhp specjalistom spoza danego miejsca pracy.

Artykuł 207 § 2 kp jasno stwierdza, iż pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, z odpowiednim wykorzystaniem osiągnięć nauki i techniki.

Do obowiązków pracodawcy zatem należą:

 • zorganizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • zapewnienie przestrzegania w miejscu pracy przepisów bhp;
 • reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy, pracodawca winien udoskonalać istniejący poziom ochrony zdrowia i życia pracowników;
 • zapewnienie rozwoju spójnej polityki zmierzającej do zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym. Prowadzona polityka musi uwzględniać zagadnienia techniczne, a także organizację pracy, jej warunki i stosunki społeczne, jak również bezpośredni i pośredni wpływ czynników środowiska pracy na zdrowie i życie pracowników;
 • ochrona zdrowia młodocianych, jak również pracownic w ciąży lub matek karmiących oraz pracowników niepełnosprawnych. Pracodawca powinien podejmować działania profilaktyczne w celu ochrony zdrowia tych grup pracowników;
 • zapewnienie wykonywania nakazów, wystąpień oraz decyzji i zarządzeń, które zostały wydane przez upoważnione do tego organy nadzoru, w odniesieniu do warunków pracy w danej firmie;
 • zapewnienie wykonania zaleceń wydanych przez społecznego inspektora pracy.

Co ważne, wszelkie koszty związane z działaniami pracodawcy w zakresie bhp nie mogą - w żadnym wymiarze, obciążać pracowników. Równocześnie sam pracodawca jest zobowiązany znać – w niezbędnym dla pełnionych przez siebie obowiązków zawodowych, przepisy o ochronie pracy, a także zasady bhp.

Na podkreślenie zasługuje, iż podstawowym obowiązkiem pracodawcy względem pracowników jest ochrona ich życia i zdrowia. Służyć temu mają najnowsze osiągnięcia nauki oraz techniki, a także ergonomia, socjologia, psychologia, medycyna pracy, jak również inwestowanie w sprawdzone artykuły zabezpieczające pracownika przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Wszelkie artykuły niezbędne do zachowania należytej ochrony zdrowia i życia pracowników, oferuje na przykład, sklep internetowy hurtowni Glovex.

Szkolenia BHP – obowiązkiem pracodawcy

Niepodważalnym obowiązkiem spoczywającym na pracodawcy względem nowego pracownika, jest konieczność organizacji dla niego szkolenia w zakresie bhp. Szkolenie to, dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, musi poprzedzić faktyczne zatrudnienie.

Ponadto obowiązkiem pracodawcy jest także zorganizowanie szkolenia, na którym pracownik zostanie poinformowany o zagrożeniach dla zdrowia i życia, jakie mogą wystąpić w danym zakładzie pracy. Musi on również zostać poinstruowany jak powinien postąpić w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Także tego typu szkolenie odbywa się w czasie pracy, a  jego koszt zawsze pokrywa pracodawca.

Prawo stanowi, iż osoba zatrudniająca musi również zostać przeszkolona w zakresie niezbędnym do wykonywanych przez siebie obowiązków zawodowych. Co więcej – szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Jednocześnie, zgodnie z przepisami, pracodawca zatrudniający więcej niż stu pracowników, jest zobowiązany do stworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W sytuacji, gdy pracowników jest mniej niż stu, może powierzyć tego typu zadania pracownikowi, który został zatrudniony do wykonywania innej pracy.

Istnieją także sytuacje, w których pracodawca sam może wykonywać zadania służby bhp. Dzieje się tak, gdy:

 • pracodawca sam ukończył niezbędne szkolenie uprawniające go do wykonywania zadań służby bhp;
 • zatrudnia do dziesięciu pracowników;
 • zatrudnia do dwudziestu pracowników, a jego działalność jest zakwalifikowana do kategorii ryzyka nie wyższej niż trzecia ( z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Pracodawca, jeśli nie zatrudnia osób wykwalifikowanych w zakresie pełnienia służby bhp, zadania te może powierzyć specjalistom w tej dziedzinie nie będącym pracownikami tego przedsiębiorstwa.

Na pracodawcy ciąży podstawowy i niezwykle ważny obowiązek wobec pracowników – jest nim ochrona ich zdrowia i życia, a także minimalizacja czynników szkodliwych, mających bezpośredni wpływ na środowisko pracy.

Kategorie:
Słowa kluczowe: buty robocze, bhp, bezpieczeństwo
artykuł wyświetlono: 1487 razy