Otrzymaj oferty od firm

Oszczędź czas i pieniądze

Dodaj ogłoszenie

Otrzymuj raporty przetargowe

Wizytówka firmy w serwisie

Reklamuj oferty firmy

Zarejestruj firmę


Co musisz wiedzieć o zamówieniach publicznych, zanim do nich przystąpisz?

2016-04-19

Z reguły, aby zdobyć kontrakt na realizację prac czy dostawę towaru do instytucji publicznej, trzeba wygrać konkurs, czyli przedstawić ofertę, która zdobędzie więcej punktów niż ta od konkurencji.

Relacje handlowe z instytucjami zaliczanymi do sektora finansów publicznych, np. urzędami, zakładami komunalnymi, rządzą się odmiennymi zasadami niż współpraca z podmiotami prywatnymi. Zanim jakaś szkoła publiczna czy państwowa agencja zleci wykonanie jakiś prac, np. remont obiektu, musi przeprowadzić szereg czynności składających się na zamówienie publiczne.

Spełnij wymagania

Istnieje osiem trybów składania zamówień publicznych. Ustawa Prawo zamówień publicznych wyróżnia:

  1. Przetarg nieograniczony

  2. Przetarg ograniczony

  3. Negocjacje z ogłoszeniem

  4. Dialog konkurencyjny

  5. Negocjacje bez ogłoszenia

  6. Zamówienie z wolnej ręki

  7. Zapytanie o cenę

  8. Licytację elektroniczną.

Najczęściej stosowane są dwie pierwsze ścieżki. Przybierają one postać konkursu. Jego celem jest wyłonienie firmy, której zostanie powierzone określone zadanie, np. wykonanie usługi albo dostawa towaru.

Zamawiający określa minimalne warunki, jakie musi spełnić podmiot chcący zgłosić się do przetargu. Może to być m.in. konieczność przedstawienia gwarancji bankowych, obowiązek zatrudniania pracowników na umowę o pracę czy doświadczenie w realizacji zadań w trybie zamówienia publicznego.

Strona składająca zamówienie podaje również kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu wykonawcy. Do najważniejszych czynników wyboru, za który otrzymuje się maksymalną liczbę punktów w postępowaniu konkursowym, zalicza się m.in. całkowity koszt wykonania zamówienia.

Przeczytaj specyfikację

Jednostka sektora finansów publicznych organizująca przetarg musi podać ten fakt do powszechnej wiadomości. Zwykle odbywa się to poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie oraz Biuletynie Zamówień Publicznych prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych. Zlecenia tego rodzaju dodawane są też do wyspecjalizowanych serwisów internetowych, baz i wyszukiwarek przetargów i zamówień publicznych np. mnsprzetargi.pl.

W ogłoszeniu znajdują się podstawowe informacje o zamówieniu: jego przedmiot, określenie podmiotu zamawiającego, czas składania ofert, warunki kwalifikujące do udziału w postępowaniu i kryteria przyznawania ocen.

Oprócz tego podmiot zamawiający wskazuje w anonsie, jak i gdzie można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia. To bardzo ważny dokument, z którym firma zainteresowana udziałem w przetargu powinna dokładnie się zapoznać. Dlaczego?

Precyzuje on wymagania strony zamawiającej względem podmiotów startujących w przetargu, kryteria oceny ofert i tryb składania dokumentów. W specyfikacji znaleźć też można wzór umowy z wykonawcą zamówienia, kosztorys i inne załączniki, np. dokumentację projektową.

Wypełnij formalności

Realizacja zadania w trybie zamówienia publicznego wiąże się z koniecznością spełnienia wielu formalności. Z reguły strona zamawiające prosi o przedstawienie referencji i listy zrealizowanych dotąd usług lub dostaw odpowiadających przedmiotowi przetargu.

Przy dużych i skomplikowanych projektach zamawiający prosi też o: wykaz urządzeń i maszyn, jakie zostaną użyte w trakcie realizacji zamówienia (praktykowane zwłaszcza przy zleceniach związanych z budownictwem), kopię polisy OC w prowadzonej działalności, wyciąg z konta bankowego albo/i informację o zdolności kredytowej, zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami publicznoprawnymi.

Kategorie:
Słowa kluczowe:
artykuł wyświetlono: 947 razy